EC1 Łódź - Miasto Kultury

A -

A +

Kontrast

Wyszukaj

Kup bilet

MENU

Zmiany klimatu pod lupą

Pokaz w Planetarium EC1

Pokaz objęty patronatem merytorycznym Fundacji WWF Polska.

 

OPIS POKAZU

Żyjemy na dynamicznej planecie, która zmienia się od zawsze.

To skomplikowany i fascynujący system wzajemnych powiązań, który przez ostatnie 3,8 mld lat zapewniał warunki do życia na Ziemi. Zmiany klimatu są jego naturalną częścią i w przeszłości prowadziły do wymierania gatunków, jak również  do powstawania i rozwoju nowych.

Czy obecnie klimat się zmienia? Jakie mogą być tego skutki? I czy człowiek ma na to wpływ?

Pokaz, na który zapraszamy opowiada o naturalnych i antropogenicznych czynnikach wpływających na klimat Ziemi. Zwraca również uwagę na konflikt interesów w relacjach człowiek – środowisko geograficzne.

INFORMACJE DLA NAUCZYCIELI

 

PODSTAWA PROGRAMOWA

Uczestnictwo w pokazie wspomaga nauczycieli chemii, biologii, geografii  w realizacji celów i treści nauczania Podstawy Programowej na rok 2023.

 

Szkoła Podstawowa

 

Przyroda kl. IV

 • Poznanie przyrodniczych i antropogenicznych składników środowiska, rozumienie prostych zależności między tymi składnikami.
 • Przyjmowanie postaw współodpowiedzialności za stan środowiska przyrodniczego

Chemia kl. VII – VIII

 • obieg węgla w przyrodzie
 • źródła, rodzaje i skutki zanieczyszczeń powietrza; wymienia sposoby postępowania pozwalające chronić powietrze przed zanieczyszczeniami.
 • opisuje skład i właściwości powietrza;

Geografia kl. VII-VIII

 • Poznanie zróżnicowanych form działalności człowieka w środowisku, ich uwarunkowań i konsekwencji oraz dostrzeganie potrzeby racjonalnego gospodarowania zasobami przyrody.
 • Integrowanie wiedzy przyrodniczej z wiedzą społeczno-ekonomiczną i humanistyczną.
 • Przyjmowanie postawy szacunku do środowiska przyrodniczego i kulturowego oraz rozumienie potrzeby racjonalnego w nim gospodarowania.

Biologia kl. VII - VII

 • kształtuje postawę i zachowania człowieka odpowiedzialnie korzystającego z dóbr przyrody.
 • odnawialne i nieodnawialne zasoby przyrody oraz propozycje racjonalnego gospodarowania tymi zasobami zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju.
 • wpływ człowieka na różnorodność biologiczną;

 

Liceum/Technikum

 

Chemia

 • zagrożenia związane z gazami powstającymi w wyniku spalania
 • sposoby ochrony środowiska naturalnego przed zanieczyszczeniem i degradacją zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju;
 • problemy i zagrożenia wynikające z niewłaściwego planowania i prowadzenia procesów chemicznych

 

Geografia

 • rozwija zainteresowania ucznia i integruje wiedzę z różnych dyscyplin;
 • kształtuje postawę współodpowiedzialności za stan środowiska przyrodniczego Ziemi i przyszłość planety
 • wyjaśnia powstawanie geozagrożeń meteorologicznych i klimatycznych (tropikalne cyklony, trąby powietrzne, pustynnienie, zmiany klimatu);
 • wpływ zmian klimatycznych na zasięg pokrywy lodowej i życie w obszarach okołobiegunowych
 • konfliktami interesów w relacjach dwustronnych człowiek – środowisko geograficzne

 

Szczegółowy opis pokazu

 1. Miejsce Ziemi we Wszechświecie
 2. Rola atmosfery w kształtowaniu klimatu
 3. Zmiany klimatu w dziejach geologicznych Ziemi
 4. Naturalne czynniki wpływające na klimat – cykle Milankovica
 5. Obieg węgla w przyrodzie
 6. Wpływ człowieka na ocieplenie klimatu i skutki ocieplenia
 7. Jak przeciwdziałać negatywnym zmianom.

 

Pokaz dedykowany dla grup szkolnych od V klasy szkoły podstawowej i widzów indywidualnych.

Czas trwania pokazu 45 min.

Pokaz prowadzony na żywo przez prezentera Planetarium EC1

"Zmiany klimatu pod lupą"
pokaz w Planetarium EC1