root

EC1 Łódź - Miasto Kultury

A -

A +

Kontrast

Wyszukaj

Kup bilet

MENU

„EC1 Łódź – Miasto Kultury” w Łodzi realizuje projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pn.:

 

„Rewitalizacja EC-1 Południowy Wschód”

 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 - Oś Priorytetowa: VI Rewitalizacja i Potencjał Endogeniczny Regionu, Działanie VI.1:  Dziedzictwo Kulturowe i Infrastruktura Kultury, Poddziałanie: VI.1.1. Dziedzictwo Kulturowe i Infrastruktura Kultury - Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.

 

Całkowita wartość projektu brutto: 21 700 000 PLN
Wartość wydatków kwalifikowalnych: 16 235 335,80 PLN
Dofinansowanie EFRR: 13 800 035,22 PLN

Okres realizacji projektu:  2016 – 2020

 

Celem głównym projektu jest rozwój potencjału gospodarczego i turystycznego miasta i regionu poprzez stworzenie oferty kulturalnej, edukacyjnej i rozrywkowej w zakresie branży technologii wizualnych, gier komputerowych i komiksu.

Powyższy cel zostanie osiągnięty m.in. poprzez stworzenie nowoczesnej przestrzeni kulturalno – edukacyjnej w budynkach EC-1 Południowy-Wschód, które będą miejscem realizacji  statutowych celów Centrum Komiksu i Narracji Interaktywnej. Centrum, o którym mowa, jest jednym z filarów działalności „EC1 Łódź – Miasto Kultury” w Łodzi.

Cele szczegółowe projektu są następujące:

 1. Stworzenie miejsca realizacji interdyscyplinarnych zadań edukacyjnych i kulturalnych w odniesieniu do gier i komiksu;
 2. Popularyzacja tematyki gier edukacyjnych wśród dzieci i młodzieży oraz – w perspektywie – wpływ na ich profil zawodowy oraz kształcenie wysoko wykwalifikowanej kadry w dziedzinie IT, nowych mediów i szeroko rozumianej kultury;
 3. Stworzenie oferty związanej z nowymi technologiami wizualnymi, grami komputerowymi i komiksem wśród szerokiego grona odbiorców, od dzieci po osoby starsze;
 4. Wzmocnienie potencjału turystycznego regionu łódzkiego oraz miasta Łodzi.

 

Projektowane funkcje obiektu są unikatowe na tle kraju, ponieważ nie tylko będą dawać możliwość edukacji w obszarze rozwiązań multimedialnych i komiksu, ale pełnić będą również funkcję rozrywkową i socjalizującą. Upowszechnienie dostępu do wartościowej rozrywki może stanowić szansę dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez ich włączenie w sferę społeczną.

Projekt zakłada ponadto, iż w wyniku jego realizacji nastąpi:

 1. poprawa uczestnictwa społeczeństwa w kulturze dzięki udostępnieniu wystaw stałych prezentujących dorobek cywilizacyjny i techniczny ze szczególnym uwzględnieniem myśli technicznej w zakresie tworzenia gier. Na szczególną uwagę zasługuje w tym zakresie planowana do utworzenia wystawa stała w zakresie gier retro;
 2. wzrost poziomu kompetencji kulturowych wielu grup wiekowych, dzięki udostępnieniu obiektu przede dzieciom, młodzieży oraz dorosłym (m.in. poprzez czytelnię, oraz kawiarnię);
 3. rozbudzenie postaw kreatywnych w dzieciach, młodzieży i dorosłych, korzystających z infrastruktury Centrum Komiksu i Narracji Interaktywnej, poprzez kontakt z nową wiedzą w zakresie rozwoju technologii. Uczestnictwo w zwiedzaniu oraz interaktywny charakter ścieżek edukacyjnych będzie stymulować dzieci nie tylko do eksperymentów w trakcie wizyty, ale również po jej zakończeniu. Dzięki zlokalizowaniu w obiekcie miejsc do realizacji działań warsztatowych, będzie istniała możliwość przeprowadzenia ćwiczeń manualnych na terenie obiektu. Na szczególną uwagę zasługują w tym zakresie ścieżki edukacyjne dotyczące tworzenia gier oraz ścieżka edukacyjna w zakresie tworzenia komiksów;
 4. poprawa konkurencyjności gospodarki dzięki ogólnemu rozwojowi kreatywności i kompetencji kulturalnych mieszkańców województwa łódzkiego. Kierunek ich zainteresowań, a w konsekwencji – aktywności zawodowej, stanie się w większym stopniu zbieżny ze Strategią Rozwoju Województwa Łódzkiego 2020. Pozwoli to na osiągnięcie efektu synergii z innymi działaniami interwencyjno-rozwojowymi podejmowanymi w regionie.

Zadanie ma charakter kompleksowy, ponieważ związane jest nie tylko z ochroną obiektu zabytkowego, ale również z wprowadzeniem do niego nowych funkcji edukacyjno-kulturalnych i udostępnieniu obiektu mieszkańcom regionu oraz turystom.

Przewidywane długofalowe efekty realizacji projektu „Rewitalizacja EC-1 Południowy Wschód” to przede wszystkim:

 1. Zaadaptowanie do nowych funkcji społecznych, edukacyjnych i rozrywkowych budynku EC-1 Południowy Wschód;
 2. Rozwój znaczenia Łodzi jako zagłębia polskiego gamingu;
 3. Podniesienie atrakcyjności turystycznej miasta i wzrost liczby turystów odwiedzających Łódź;
 4. Zwiększenie ruchu turystycznego / odwiedzających na terenie całego kompleksu „EC1 Łódź – Miasto Kultury” w Łodzi;
 5. Podniesienie jakości oraz estetyki miejskich przestrzeni publicznych;
 6. Potencjalnie synergie z uczelniami wyższymi  w związku z rozbudzaniem zainteresowania młodzieży tematyką produkcji gier (wzrost aplikacji na studia);
 7. Wpływ na rozwój społeczno-gospodarczy;
 8. Wzrost zainteresowania sztuką komiksu.

Przeczytaj o projekcie również na: www.mapadotacji.gov.pl

Zgłaszanie nieprawidłowości
„EC1 Łódź – Miasto Kultury" w Łodzi informuje, iż Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (dalej Iz RPO WŁ) kieruje się w swoich działaniach polityką absolutnego braku tolerancji dla praktyk związanych z wystąpieniem korupcji oraz nadużyć finansowych, zarówno w odniesieniu do swoich struktur organizacyjnych, jak i zachowań wnioskodawców i beneficjentów, co odzwierciedla dokument:
Strategia w zakresie zapobiegania i postępowania w sytuacjach wystąpienia korupcji i nadużyć finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014–2020 .
Wszelkie informacje na temat nadużyć finansowych związanych z wdrażaniem Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego (w tym i ww. projektu) można przekazywać IZ RPO WŁ:
I. pocztą tradycyjną na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, Departament Polityki Regionalnej, al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź
II. pocztą elektroniczną na adres: pr@lodzkie.pl

Istnieje również możliwość zgłoszenia do Europejskiego Urzędu ds. zwalczania nadużyć finansowych - OLAF. Zgłoszenia można dokonać w języku polskim, zarówno imiennie, jak i anonimowo:
I. pocztą tradycyjną na adres: European Commission, European Anti-Fraud Office (OLAF)
Investigations & Operations, B-1049 Brussels, Belgium
II. elektronicznie, poprzez stronę internatową dostępną tutaj.

Istotne jest, aby przekazane informacje były w miarę możliwości dokładne i szczegółowe (o ile to możliwe warto załączyć istotne dokumenty).