root

EC1 Łódź - Miasto Kultury

A -

A +

Kontrast

Wyszukaj

Kup bilet

MENU

Rewitalizacja EC1 Południowy Wschód

„EC1 Łódź – Miasto Kultury” w Łodzi realizuje projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pn.: „Rewitalizacja EC-1 Południowy Wschód”

 

  • Całkowita wartość brutto projektu: 35 204 351,16 PLN
  • Całkowite wydatki kwalifikowalne: 27 520 544,79 PLN
  • Dofinansowanie w wysokości 85% wynosi: 23 392 463,07 PLN
  • Okres realizacji projektu: 2017 – 2023

 

Celem głównym projektu jest rozwój potencjału gospodarczego i turystycznego miasta i regionu poprzez stworzenie oferty edukacyjnej, rozrywkowej i kulturalnej w zakresie branży technologii wizualnych, gier komputerowych i komiksu prowadzący do pozyskania nowych odbiorców tejże oferty wśród zidentyfikowanych grup docelowych.

Cele szczegółowe projektu:

  1. Stworzenie miejsca realizacji interdyscyplinarnych zadań edukacyjnych i kulturalnych w odniesieniu do gier i komiksu;
  2. Popularyzacja tematyki gier edukacyjnych wśród dzieci i młodzieży oraz – w perspektywie – wpływ na ich profil zawodowy oraz kształcenie wysoko wykwalifikowanej kadry w dziedzinie IT, nowych mediów i szeroko rozumianej kultury;
  3. Stworzenie oferty związanej z nowymi technologiami wizualnymi, grami komputerowymi i komiksem wśród szerokiego grona odbiorców, od dzieci po osoby starsze;
  4. Wzmocnienie potencjału turystycznego regionu łódzkiego oraz miasta Łodzi.

 

W wyniku realizacji projektu powstanie Centrum Komiksu i Narracji Interaktywnej - istotny w skali kraju i regionu ośrodek działań kulturalno-edukacyjnych i ekspozycyjnych w obszarze kultury cyfrowej, silnie związanej z przemysłami kreatywnymi, w tym w szczególności z produkcją gier wideo i innymi projektami z obszaru mediów interaktywnych.

 

Oferta Centrum poświęcona komiksowi będzie składać się z ekspozycji stałej rozmieszczonej na dwóch kondygnacjach, wystaw czasowych oraz ścieżki tworzenia komiksu – warsztatów dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Oferta Centrum poświęcona narracji interaktywnej będzie obejmować strefę poświęconą historii gier komputerowych w Polsce i na świecie; strefę VR i AR oraz ścieżkę tworzenia gier wzbogaconą o komponent warsztatowy.  Centrum będzie także realizować inne funkcje kulturalne i społeczne: organizowane będą festiwale, wystawy i inne przedsięwzięcia kulturalne np. game jamy, wydarzenia e-sportowe, premiery gier i komiksów, spotkania z twórcami gier i komiksów, etc., mające na celu upowszechnianie sztuk audiowizualnych i multimedialnych, wspieranie i promocję twórców oraz budowanie więzi społecznych.

Zgłaszanie nieprawidłowości

„EC1 Łódź – Miasto Kultury" w Łodzi informuje, iż Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (dalej IZ RPO WŁ) kieruje się w swoich działaniach polityką absolutnego braku tolerancji dla praktyk związanych z wystąpieniem korupcji oraz nadużyć finansowych, zarówno w odniesieniu do swoich struktur organizacyjnych, jak i zachowań wnioskodawców i beneficjentów, co odzwierciedla dokument: "Strategia w zakresie zapobiegania i postępowania w sytuacjach wystąpienia korupcji i nadużyć finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014–2020."

Wszelkie informacje na temat nadużyć finansowych związanych z wdrażaniem Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego (w tym i ww. projektu) można przekazywać IZ RPO WŁ:

I. pocztą tradycyjną na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, Departament Polityki Regionalnej, al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź
II. pocztą elektroniczną na adres: pr@lodzkie.pl

Istnieje również możliwość zgłoszenia do Europejskiego Urzędu ds. zwalczania nadużyć finansowych - OLAF. Zgłoszenia można dokonać w języku polskim, zarówno imiennie, jak i anonimowo:

I.  pocztą tradycyjną na adres: European Commission, European Anti-Fraud Office (OLAF) Investigations & Operations, B-1049 Brussels, Belgium
II. elektronicznie, poprzez stronę internetową dostępną tutaj.
Istotne jest, aby przekazane informacje były w miarę możliwości dokładne i szczegółowe (o ile to możliwe warto załączyć istotne dokumenty).