root

EC1 Łódź - Miasto Kultury

A -

A +

Kontrast

Wyszukaj

Kup bilet

MENU

„EC1 Łódź – Miasto Kultury” w Łodzi realizuje projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pn.:

 

„Rozwój funkcji wystawienniczo-edukacyjnych Centrum Nauki i Techniki w Łodzi wraz z zapleczem warsztatowym” (2016-2021) 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 - Oś Priorytetowa: VI Rewitalizacja i Potencjał Endogeniczny Regionu, Działanie VI.1:  Dziedzictwo Kulturowe i Infrastruktura Kultury, Poddziałanie: VI.1.1. Dziedzictwo Kulturowe i Infrastruktura Kultury - Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.

 

Całkowita wartość projektu brutto: 21 574 000​ PLN
Wartość wydatków kwalifikowalnych: 16 260 162,60 PLN
Dofinansowanie EFRR: 13 821 138,00 PLN
Okres realizacji projektu: 2016 –  2021

 

Celem głównym Projektu jest poszerzenie oferty kulturalno-edukacyjnej „EC1 Łódź – Miasto Kultury” w Łodzi, w tym Centrum Nauki i Techniki, dla osiągnięcia trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia, dzięki podnoszeniu poziomu kompetencji przyszłych pracowników. Celami szczegółowymi są:

  1. Poprawa partycypacji w kulturze i edukacji przez dzieci w wieku 3-10 lat poprzez stworzenie strefy dla dzieci
  2. Popularyzacja tematyki związanej z nauką i kulturą wśród dzieci, poprzez ich aktywność własną, podejmowaną podczas zabawy w ruchu oraz gier i warsztatów naukowych
  3. Stworzenie komplementarnej usługi dla dorosłych, chcących zapewnić dzieciom możliwość inteligentnego spędzania czasu lub skorzystać z oferty kulturalnej EC1
  4. Zapewnienie możliwości bieżącego utrzymania i konserwacji sprzętów wprowadzonych do zrewitalizowanych obiektów oraz projektowania nowych eksponatów i stanowisk na potrzeby klientów wewnętrznych oraz (w perspektywie) zewnętrznych
  5. Wzmocnienie potencjału turystycznego regionu łódzkiego oraz miasta Łodzi.

Stworzenie „inteligentnej” Strefy dla Dzieci w istniejących obiektach: zrewitalizowanym oraz nowo wybudowanym, pozwoli na wykorzystanie potencjału endogennego miejsca oraz umożliwi budowanie nowej tożsamości zbiorowej i spójności społecznej wśród odbiorców. Miejsce to stworzy szansę wzmocnienia potencjału społecznego (rozwój kompetencji), gospodarczego (nowe miejsca pracy) oraz antropologicznego (zjawiska kulturowo-edukacyjne podejmowane w niemal naturalnym środowisku).

 

Strefa dla dzieci zostanie zorganizowana wokół idei żywiołów, które otaczają człowieka. Samodzielna aktywność dziecka pozwoli na lepsze poznanie i zrozumienie przez niego rzeczywistości. Poza działaniami w strefie ruchu, która łączy potrzeby intelektualno-motoryczne dziecka, młody Odwiedzający będzie miał możliwość skorzystania z Escape room czy z oferty gier i warsztatów naukowych. Rodzice zyskają możliwość pozostawienia dzieci pod opieką fachowców, by oni sami w tym czasie mogli skorzystać z przebogatej oferty EC1.

Przeczytaj o projekcie również na: www.mapadotacji.gov.pl

 

Zgłaszanie nieprawidłowości

„EC1 Łódź – Miasto Kultury" w Łodzi informuje, iż Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (dalej Iz RPO WŁ) kieruje się w swoich działaniach polityką absolutnego braku tolerancji dla praktyk związanych z wystąpieniem korupcji oraz nadużyć finansowych, zarówno w odniesieniu do swoich struktur organizacyjnych, jak i zachowań wnioskodawców i beneficjentów, co odzwierciedla dokument: "Strategia w zakresie zapobiegania i postępowania w sytuacjach wystąpienia korupcji i nadużyć finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014–2020."

Wszelkie informacje na temat nadużyć finansowych związanych z wdrażaniem Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego (w tym i ww. projektu) można przekazywać IZ RPO WŁ:

I. pocztą tradycyjną na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, Departament Polityki Regionalnej, al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź
II. pocztą elektroniczną na adres: pr@lodzkie.pl

Istnieje również możliwość zgłoszenia do Europejskiego Urzędu ds. zwalczania nadużyć finansowych - OLAF. Zgłoszenia można dokonać w języku polskim, zarówno imiennie, jak i anonimowo:

I.    pocztą tradycyjną na adres: European Commission, European Anti-Fraud Office (OLAF) Investigations & Operations, B-1049 Brussels, Belgium
II.    elektronicznie, poprzez stronę internetową dostępną tutaj.

Istotne jest, aby przekazane informacje były w miarę możliwości dokładne i szczegółowe (o ile to możliwe warto załączyć istotne dokumenty).