root

EC1 Łódź - Miasto Kultury

A -

A +

Kontrast

Wyszukaj

Kup bilet

MENU

„EC1 Łódź – Miasto Kultury” w Łodzi realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich:

 

"Aranżacja i wykonanie ekspozycji i wyposażenia Centrum Nauki i Techniki w Łodzi” 

 

Całkowita wartość projektu brutto: 45 564 948,57 PLN
Wartość wydatków kwalifikowalnych: 21 635 736,14 PLN
Dofinansowanie EFRR: 18 390 375,71 PLN
Okres realizacji projektu: I 2016 – VIII 2018

 

Celem projektu jest zaprojektowanie i zbudowanie nowoczesnej interaktywnej wystawy prezentującej dorobek kulturowy i naukowy współczesnej cywilizacji. Zostaną do tego wykorzystane oryginalne urządzenia i maszyny wywodzące się z początków działania pierwszej łódzkiej elektrowni, uatrakcyjnione wizualnie najnowocześniejszymi metodami wystawienniczymi. Ich działanie opiszą teoretycznie multimedialne kioski informacyjne, praktycznie zaś w przypadku części z nich będzie istniała możliwość bezpośredniej interakcji. Oryginalne wyposażenie zostanie uzupełnione nowymi eksponatami, zgodnymi z treścią ścieżek dydaktycznych, co pozwoli na uzyskanie synergii działań kulturalnych i edukacyjnych.

Cele szczegółowe projektu:

  • Wzrost kompetencji kulturowych i społecznych odwiedzających Centrum Nauki i Techniki;
  • Efektywne wykorzystanie potencjału dziedzictwa kulturowego;
  • Rozwój turystyki kulturowej i biznesowej;
  • Poprawa sytuacji na rynku pracy poprzez stymulowanie przemysłów kreatywnych;
  • Wzrost uczestnictwa w kulturze.

W ramach projektu powstanie wystawa stała, obejmująca 3 ścieżki dydaktyczne:

  • Przetwarzanie energii;
  • Rozwój wiedzy i cywilizacji;
  • Mikroświat – Makroświat

W ramach wymienionych ścieżek odwiedzający nie tylko będą mieli możliwość obserwowania wybranych zjawisk i technologii, ale zyskają szansę przeprowadzania samodzielnych badań i eksperymentów — pod okiem nauczycieli lub pracowników Centrum Nauki i Techniki. „Przetwarzanie energii” jest ścieżką związaną tematycznie i historycznie z miejscem jej funkcjonowania, co czyni ją unikatową w skali kraju. Pozostałe dwie znacząco wzbogacą ofertę Centrum, czyniąc ją uniwersalną z perspektywy potrzeb edukacyjnych dzieci i młodzieży, realizując przy tym wybrane elementy podstawy programowej wszystkich etapów kształcenia.

Projekt realizowany jest w kompleksie budynków EC-1 Zachód, w którym zostały zachowane oryginalne maszyny, urządzenia i elementy wyposażenia dawnej elektrociepłowni. Stanowią one unikatowy zbiór dziedzictwa myśli technicznej z I połowy XX wieku. Dzięki realizowanemu projektowi zostaną one przystosowane do celów ekspozycyjnych i częściowo „ożywione” dzięki wykorzystaniu zaawansowanych technik multimedialnych, jak. np. mapping. 

Informujemy, iż dla instytucji biorących udział we wdrażaniu POIiŚ 2014-2020, w Wytycznych w zakresie postępowania z podejrzeniami nadużyć finansowych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (sekcja 9.1.4.), przewidziano tzw. mechanizm sygnalizacyjny, umożliwiający sygnalizowanie podejrzeń wystąpienia nieprawidłowości, w tym nadużyć finansowych w projektach realizowanych w ramach programu. Mechanizm ten składa się z adresu e-mail: naduzycia.POIS@mr.gov.pl oraz adresu formularza www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci 

Umowa nr POIS.08.01.00-00-0018/16-00