root

EC1 Łódź - Miasto Kultury

A -

A +

Kontrast

Wyszukaj

Kup bilet

MENU

„EC1 Łódź – Miasto Kultury” w Łodzi realizuje projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pn.:

 

„Poszerzenie oferty kulturalno-edukacyjnej Narodowego Centrum Kultury Filmowej” (2021-2023) 

 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 - Oś Priorytetowa: VI Rewitalizacja i Potencjał Endogeniczny Regionu, Działanie VI.1:  Dziedzictwo Kulturowe i Infrastruktura Kultury, Poddziałanie: VI.1.1. Dziedzictwo Kulturowe i Infrastruktura Kultury - Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.

 

Całkowita wartość projektu brutto: 35 341 031,03 PLN
Wartość wydatków kwalifikowalnych: 20 800 000,00 PLN
Dofinansowanie EFRR: 17 680 000,00 PLN
Okres realizacji projektu: 2021 – 2023

 

Celem głównym (bezpośrednim) Projektu jest poszerzenie oferty kulturalno-edukacyjnej Narodowego Centrum Kultury Filmowej w Łodzi  prowadzące do pozyskania nowych odbiorców tejże oferty wśród zidentyfikowanych grup docelowych.

Cel zostanie osiągnięty dzięki utworzeniu interaktywnej wystawy stałej oraz budowie zespołu sal kinowych wraz z systemem komunikacyjnym będącym łącznikiem usług oferowanych przez Narodowe Centrum Kultury Filmowej.

Cele szczegółowe Projektu:

A.  stworzenie interaktywnej ekspozycji poświęconej kolejnym fazom realizacji filmu w postaci wystawy stałej „Materia Kina”, służącej poznawaniu arkanów produkcji filmowej, wraz z foyer wystawy;

B.  realizacja Zespołu Sal Kinowych - trzysalowego kina studyjnego wraz z foyer Głównej Sali Kinowej, będącego przestrzenią prezentacji ambitnego repertuaru filmowego, spotkań z ludźmi kina, organizacji festiwali, przeglądów, spotkań z twórcami, dyskusji panelowych;

C.  realizacja systemu komunikacyjnego budynku N w kompleksie EC-1 Wschód, opartego na atrakcyjnych i wszechstronnych pod względem funkcjonalnym przestrzeniach, mających kluczowe znaczenie dla zapewnienia dostępu odwiedzających i obsługi do poszczególnych poziomów budynku N, w tym głównych elementów objętych zakresem rzeczowym Projektu

Wystawa stała „Materia Kina” opowiadać będzie o kolejnych fazach realizacji filmu. Na ekspozycję złoży się kilkanaście stanowisk, zawierających program interaktywnych gier i zabaw, o różnorodnym stopniu aktywizacji widza. Z wystawą zostanie w ścisły sposób związana seria programów edukacyjno-warsztatowo-demonstracyjnych oraz zestaw eksponatów opisujących najważniejsze zjawiska języka filmu i form narracyjnych. Wystawa “Materia Kina” będzie składać się z kilku sekcji: Development, Preprodukcja, Plan zdjęciowy, Postpodukcja (Montaż, Efekty specjalne, Dźwięki i muzyka), Dystrybucja, Życie filmu po premierze (finał wystawy), na rzecz których zostanie zakupione niezbędne wyposażenie, w tym także w elementy wyposażenia multimedialne. Istotnym elementem wyposażenia ścieżki dydaktycznej, jaką jest “Materia Kina”, jest wyposażenie przestrzeni komunikacyjno-ekspozycyjnej z wejściem do foyer wystawy (poz. +4 bud. N).

Zespół Sal Kinowych składać się będzie z trzech sal kinowych z kabinami projekcyjnymi, niezbędnym zapleczem, powierzchniami magazynowymi i strefą foyer Głównej Sali Kinowej, komunikacji i wejść do mniejszych sal kinowych. Efektem prac wyposażeniowych będzie stworzenie kompletnego zespołu pomieszczeń do działalności kinowej w Narodowym Centrum kultury Filmowej wraz z przylegającymi do nich przestrzeniami komunikacyjno-ekspozycyjnymi (poz. +2 i +3 bud. N) i przestrzeniami wypoczynkowymi towarzyszącymi salom kinowym.

Uzupełnieniem zakładanych w opisie rzeczowym Projektu funkcjonalności dla wschodniej części budynku N będzie inwestycja w zakresie wyposażenia przestrzeni komunikacyjnej (poza wymienionymi wyżej jako integralne elementy tworzonych w ramach Projektu funkcjonalności), jaką będzie strefa wejścia na poziomie 0 - foyer wraz z przestrzenią wypoczynkową, a także strefy komunikacyjno-ekspozycyjne powiązane z przestrzeniami objętymi zakresem rzeczowym Projektu.

 

Poszerzona oferta kulturalno-edukacyjna Narodowego Centrum Kultury Filmowej stanowić będzie uzupełnienie i rozwinięcie oferty wiodącej instytucji kultury „EC1 Łódź – Miasto Kultury” w Łodzi. Zakładana synergia podejmowanych działań będzie wynikać z dwóch aspektów – z jednej strony z przemyślanej i uzupełniającej się oferty NCKF, z drugiej zaś – ze ścisłej współpracy z pozostałymi centrami merytorycznymi „EC1 Łódź – Miasto Kultury” w Łodzi.

Zgłaszanie nieprawidłowości

„EC1 Łódź – Miasto Kultury" w Łodzi informuje, iż Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (dalej IZ RPO WŁ) kieruje się w swoich działaniach polityką absolutnego braku tolerancji dla praktyk związanych z wystąpieniem korupcji oraz nadużyć finansowych, zarówno w odniesieniu do swoich struktur organizacyjnych, jak i zachowań wnioskodawców i beneficjentów, co odzwierciedla dokument: "Strategia w zakresie zapobiegania i postępowania w sytuacjach wystąpienia korupcji i nadużyć finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014–2020."

Wszelkie informacje na temat nadużyć finansowych związanych z wdrażaniem Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego (w tym i ww. projektu) można przekazywać IZ RPO WŁ:

I. pocztą tradycyjną na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, Departament Polityki Regionalnej, al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź
II. pocztą elektroniczną na adres: pr@lodzkie.pl

Istnieje również możliwość zgłoszenia do Europejskiego Urzędu ds. zwalczania nadużyć finansowych - OLAF. Zgłoszenia można dokonać w języku polskim, zarówno imiennie, jak i anonimowo:

I.  pocztą tradycyjną na adres: European Commission, European Anti-Fraud Office (OLAF) Investigations & Operations, B-1049 Brussels, Belgium
II. elektronicznie, poprzez stronę internetową dostępną tutaj.
Istotne jest, aby przekazane informacje były w miarę możliwości dokładne i szczegółowe (o ile to możliwe warto załączyć istotne dokumenty).