root

EC1 Łódź - Miasto Kultury

A -

A +

Kontrast

Wyszukaj

Kup bilet

MENU

Projekt pn.: „Poszerzenie oferty kulturalno-edukacyjnej Narodowego Centrum Kultury Filmowej - etap Mechaniczne Oko” dofinansowany ze środków Funduszy Europejskich na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027, w ramach działania 7.1. Infrastruktura kultury i turystyki kulturowej. 

 

Zadania planowane do realizacji:

- roboty budowlane

Zadanie polega na realizacji robót budowlanych dostosowujących przestrzeń budynku S2 kompleksu EC-1 Wschód do pełnienia funkcji wystawienniczych, w tym zapewnienie powierzchni wystawy i pomieszczeń towarzyszących na poziomie -1 S2, oraz zapewnienie działań adaptacyjnych budynku S2 i N umożliwiających obsługę wystawy i uczestniczenie w niej odbiorców.

- zakup sprzętu i wyposażenia

Zadanie polega na: wykonaniu aranżacji wystawy Mechaniczne Oko wraz z dostawą i montażem sprzętu multimedialnego, dostawy oprogramowania i systemu zarządzania ekspozycją, zakupie i instalacji systemu konferencyjnego, który umożliwiał będzie sterowanie
urządzeniami audio wideo w zakresie prezentowania treści a także możliwościami przeprowadzania konferencji i streamingów z użyciem zainstalowanych urządzeń, zakupie oprogramowania sterującego wystawą oraz aplikacji wspierających wystawę „Mechaniczne Oko”, wszelkich niezbędnych wartości niematerialnych i prawnych do prawidłowego funkcjonowania wystawy oraz zakupie sprzętu i wyposażenia do obsługi osób z niepełnosprawnościami i szczególnymi potrzebami.

- informacja i promocja

W ramach zadania zostanie podjętych szereg działań promocyjno-informacyjnych z wykorzystaniem wielu kanałów dystrybucji informacji w celu dotarcia z informacjami dotyczącym realizowanego projektu i jego efektów do jak największej liczby odbiorców. Zostanie również zamieszczona tablica informacyjna i pamiątkowa.

- podnoszenie kompetencji kadr beneficjenta

Zadanie polega na przeprowadzeniu pakietu szkoleń w zakresie: pozyskiwania funduszy na działalność i rozwój instytucji ze źródeł pozabudżetowych, włączenia społecznego, znajomości języka migowego.

 

Grupy docelowe

Osoby z różnych grup wiekowych i społecznych, co wynika z uniwersalności tematyki wystawy „Mechaniczne oko”, jak również z założeń co do formuły przekazu, koncentrującego się w jak największym stopniu na interaktywności, doświadczaniu, próbowaniu.

 

Cel i rezultat projektu

Udostępnienie nowej usługi kulturalno-edukacyjnej szerokiemu gronu zróżnicowanych odbiorców, poprzez poszerzenie funkcjonalności Narodowego Centrum Kultury Filmowej, wchodzącego w skład EC1 Łódź - Miasto Kultury w Łodzi, o:

- powstanie wystawy „Mechaniczne Oko”, poświęconej głównie tzw. „martwym mediom” oraz technice kinowej jako ekspozycji zabytków techniki filmowej w formie statycznej oraz multimedialnej

- W skład projektu wejdzie wyposażenie wystawy i dostosowanie do realizacji projektów ekspozycyjnych i edukacyjnych przyległych do niej przestrzeni: magazynu podręcznego wystawy, ciągów komunikacyjnych i technologicznych, foyer z antresolą, zaplecza sali ekspozycyjnej, pomieszczeń socjalno-biurowych dla obsługi wystawy, sal przeznaczonych do prowadzenia wydarzeń w formule online oraz warsztatów.

 

Kwoty:

Całkowita wartość projektu: 46 095 904,15 PLN

Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 29 419 103,54 PLN