root

EC1 Łódź - Miasto Kultury

A -

A +

Kontrast

Wyszukaj

Kup bilet

MENU

„EC1 Łódź – Miasto Kultury” w Łodzi realizuje projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pn.:

 

„Poszerzenie oferty kulturalno-edukacyjnej Narodowego Centrum Kultury Filmowej” (2016-2020) 

 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 - Oś Priorytetowa: VI Rewitalizacja i Potencjał Endogeniczny Regionu, Działanie VI.1:  Dziedzictwo Kulturowe i Infrastruktura Kultury, Poddziałanie: VI.1.1. Dziedzictwo Kulturowe i Infrastruktura Kultury - Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.

 

Całkowita wartość projektu brutto: 20 000 000 PLN
Wartość wydatków kwalifikowalnych: 16 260 162,60 PLN
Dofinansowanie EFRR: 13 821 138,00 PLN
Okres realizacji projektu: 2016 – 2020

 

Celem głównym (bezpośrednim) Projektu jest poszerzenie oferty kulturalno-edukacyjnej Narodowego Centrum Kultury Filmowej w Łodzi  dla osiągnięcia trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia, dzięki podnoszeniu poziomu kompetencji potencjalnych pracowników.

Cel zostanie osiągnięty dzięki utworzeniu dwóch atrakcyjnych ścieżek dydaktycznych /wystaw stałych oraz pracowni badawczej związanej z kulturą filmową.

Cele szczegółowe Projektu:

  1. ekspozycja zabytków techniki filmowej w formie statycznej oraz multimedialnej za pośrednictwem wystawy „Mechaniczne Oko”, poświęconej głównie tzw. „martwym mediom” (np.: camera obscura, panoramy i dioramy z XVIII i XIX wieku, prefigurujące wynalazek kinematografu) oraz technice kinowej;
  2. stworzenie interaktywnej ekspozycji poświęconej kolejnym fazom realizacji filmu w postaci wystawy stałej „Materia Kina”, służącej poznawaniu arkanów kultury filmowej;
  3. stworzenie miejsca nawiązującego do tradycji i dziedzictwa kulturowego Łodzi filmowej jako ośrodka filmoznawczego w postaci pracowni badawczej im. Jerzego Toeplitza.

Ścieżki dydaktyczne (wystawy) mające charakter wystaw stałych opowiadać będą o różnych aspektach kina: jego historii, współczesności i przyszłości, kontekstach kulturowych i technologii, a także ewolucji odbioru i sposobach realizacji filmów. Pierwsza z wystaw, o roboczej nazwie „Materia Kina”, to interaktywna ekspozycja poświęcona kolejnym fazom realizacji filmu: od powstawania scenariusza, przez pozyskiwanie funduszy na produkcję, dobór obsady, przygotowanie kostiumów, budowę dekoracji i pracę na planie zdjęciowym, po prace postprodukcyjne (montaż, udźwiękowienie, tworzenie efektów specjalnych, dystrybucję na wszystkich polach eksploatacji). Na ekspozycję złoży się kilkanaście stanowisk, zawierających program interaktywnych gier i zabaw, o różnorodnym stopniu aktywizacji widza. Z wystawą zostanie w ścisły sposób związana seria programów edukacyjno-warsztatowo-demonstracyjnych oraz zestaw eksponatów opisujących najważniejsze zjawiska języka filmu i form narracyjnych.

Drugą wystawą będzie „Mechaniczne Oko”. To wędrówka po tzw. archeologii kina, rozumianej nie jako poszukiwanie najstarszych urządzeń pre-kinematograficznych, lecz wskazanie na ciągłość praktyk audiowizualnych, które w kolejnych okresach wykorzystywały różne technologie. Głównym tematem wystawy będzie zatem technologia filmowa i pre-filmowa, opowiedziana przez cofanie się ku przeszłości i odsłanianie aktualności kolejnych warstw historycznych kultury wizualnej. W ten sposób zostaną opisane takie fenomeny jak: kino cyfrowe, taśma filmowa jako materialny przedmiot i jednocześnie niematerialny obraz. Ukazana zostanie różnorodność filmowych technologii, w tym form rejestracji obrazów i ich projekcji. Na wystawie zaprezentowane zostaną: obiekty historyczne pochodzące ze zbiorów Narodowego Centrum Kultury Filmowej, modele ideowe (uproszczone repliki urządzeń demonstrujące zasadę ich działania), interaktywne stanowiska multimedialne, materiały kontekstowe (tablice informacyjne, dokumenty, fotografie, filmy), które pozwolą  odtworzyć doświadczenie różnych formatów kinowych czy spektakle fantasmagorii i  pokazy oparte na starodawnych efektach specjalnych. Aranżacja wystawy utrzymana będzie w postindustrialnej scenerii, prezentując audiowizualne eksponaty.

Pracownia badawcza zaś ma być miejscem poświęconym kulturze filmowej w  Polsce, której zadania będą wykraczać poza udostępnianie książek i filmów. Przestrzeń odpowiadająca potrzebom atrakcyjnego spędzenia wolnego czasu i korzystania z miejsca pracy naukowej, zainteresuje  odwiedzających wystawy NCKF, studentów, badaczy akademickich i  wielu osób zainteresowanych kulturą filmową. Pracownia badawcza będzie się składać z zespołu pomieszczeń, m.in. czytelni głównej, infodesku, pokoju pracy głośnej czy strefy copypoint oraz sali projekcyjnej, zapewniającej dostęp do materiałów audiowizualnych, filmów i muzyki. Tak szeroka oferta pozwoli nie tylko na pogłębienie wiedzy i umiejętności przez grupy docelowe, ale również – zapewni elastyczność oferty dla odwiedzających.

 

Poszerzona oferta kulturalno-edukacyjna Narodowego Centrum Kultury Filmowej stanowić będą uzupełnienie i rozwinięcie oferty wiodącej instytucji kultury „EC1 Łódź – Miasto Kultury” w Łodzi. Zakładana synergia podejmowanych działań będzie wynikać z dwóch aspektów – z jednej strony z przemyślanej i uzupełniającej się oferty NCKF, z drugiej zaś – ze ścisłej współpracy z pozostałymi centrami merytorycznymi „EC1 Łódź – Miasto Kultury” w Łodzi.

Zgłaszanie nieprawidłowości

„EC1 Łódź – Miasto Kultury" w Łodzi informuje, iż Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (dalej Iz RPO WŁ) kieruje się w swoich działaniach polityką absolutnego braku tolerancji dla praktyk związanych z wystąpieniem korupcji oraz nadużyć finansowych, zarówno w odniesieniu do swoich struktur organizacyjnych, jak i zachowań wnioskodawców i beneficjentów, co odzwierciedla dokument: "Strategia w zakresie zapobiegania i postępowania w sytuacjach wystąpienia korupcji i nadużyć finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014–2020."

Wszelkie informacje na temat nadużyć finansowych związanych z wdrażaniem Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego (w tym i ww. projektu) można przekazywać IZ RPO WŁ:

I. pocztą tradycyjną na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, Departament Polityki Regionalnej, al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź
II. pocztą elektroniczną na adres: pr@lodzkie.pl

Istnieje również możliwość zgłoszenia do Europejskiego Urzędu ds. zwalczania nadużyć finansowych - OLAF. Zgłoszenia można dokonać w języku polskim, zarówno imiennie, jak i anonimowo:

I.    pocztą tradycyjną na adres: European Commission, European Anti-Fraud Office (OLAF) Investigations & Operations, B-1049 Brussels, Belgium
II.    elektronicznie, poprzez stronę internetową dostępną tutaj.
Istotne jest, aby przekazane informacje były w miarę możliwości dokładne i szczegółowe (o ile to możliwe warto załączyć istotne dokumenty).