root

EC1 Łódź - Miasto Kultury

A -

A +

Kontrast

Wyszukaj

Kup bilet

MENU

„EC1 Łódź – Miasto Kultury” w Łodzi realizuje projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:

 

„Narodowe Centrum Kultury Filmowej – rozwój funkcji i usług oferowanych przez „EC1 Łódź – Miasto Kultury” w Łodzi” 

w ramach działania 8.1. Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury, oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

 

Całkowita wartość projektu brutto: 37 187 187,49​ PLN
Wartość wydatków kwalifikowalnych: 30 391 021,70 PLN
Dofinansowanie EFRR: 25 832 368,44 PLN
Okres realizacji projektu:  2016 – 2023

 

Celem projektu jest stworzenie nowoczesnej, interaktywnej oferty Narodowego Centrum Kultury Filmowej, która umożliwi prezentację i popularyzację historii kina polskiego oraz będzie stanowić punkt wyjścia dla dalszego rozwoju w zakresie edukacji, cyfryzacji oraz ekspozycji dorobku kinematografii polskiej i światowej. Cel zostanie osiągnięty dzięki utworzeniu atrakcyjnych i dostępnych funkcjonalności: atrakcyjnej ścieżki dydaktycznej oraz przestrzeni edukacji filmowej i cyfryzacji. Dodatkowo celem jest poprawa kompetencji kulturowych 114 018 osób w roku 2020 dzięki skorzystaniu przez nie z oferty wytworzonej w wyniku projektu.

Informujemy, iż dla instytucji biorących udział we wdrażaniu POIiŚ 2014-2020, w Wytycznych w zakresie postępowania z podejrzeniami nadużyć finansowych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (sekcja 9.1.4.), przewidziano tzw. mechanizm sygnalizacyjny, umożliwiający sygnalizowanie podejrzeń wystąpienia nieprawidłowości, w tym nadużyć finansowych w projektach realizowanych w ramach programu. Mechanizm ten składa się z adresu e-mail: naduzycia.POIS@mfipr.gov.pl oraz adresu formularza: www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci