root

EC1 Łódź - Miasto Kultury

A -

A +

Kontrast

Wyszukaj

Kup bilet

MENU

„EC1 Łódź – Miasto Kultury” w Łodzi realizuje projekt pn.: „Projektowanie uniwersalne kultury – dostępność w instytucjach kultury”, który finansowany jest w ramach działania 3.3 „Systemowa poprawa dostępności” Priorytetu III „Dostępność i usługi dla osób z niepełnosprawnościami” programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027.

“Projektowanie Uniwersalne Kultury – Dostępność w Instytucjach Kultury” to projekt, który podejmuje temat dostępności i włączania osób z niepełnosprawnością oraz seniorów w działania instytucji kultury. Jego celem jest poprawa dostępności instytucji kultury w przygotowaniu i realizacji oferty. Partnerem projektu jest Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Projekt składa się z 4 zadań:

Zadanie 1: Przedsięwzięcie szkoleniowo-grantowe

Rezultatem będzie systemowa zmiana, polegająca na zwiększeniu dostępności, rozumianej nie tylko jako likwidacja barier technicznych, architektonicznych, ale również jako standard kreowania i projektowania oferty kulturalnej przy partycypacyjnym udziale osób z grupy docelowej projektu, tj. osób ze szczególnymi potrzebami.

Wsparcie kierowane jest do samorządowych instytucji kultury.

Zadanie 2: Program przygotowania do staży/praktyk/zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami w instytucji kultury  

Rezultatem będzie przygotowanie instytucji kultury do zatrudnienia osób ze szczególnymi potrzebami, przyjęcia ich na praktyki, staże lub współpracy w ramach wolontariatu. 

Wsparcie kierowane jest do samorządowych i państwowych instytucji kultury.

Zadanie 3: Budowa kompetencji w zakresie wdrażania dostępności 

Rezultatem będzie zwiększenie wiedzy i kompetencji osób pracujących w sektorze kultury w kluczowych ze względu na dostępność obszarach.

Wsparcie kierowane do publicznych instytucji kultury i organizacji pozarządowych działających w obszarze kultury.

Zadanie 4: Centrum Kompetencji - Pilotażowy program wsparcia o charakterze usługowym

Rezultatem będą wypracowane rekomendacje dla analogicznych centrów kompetencji w zakresie wsparcia dla instytucji kultury w obszarze prowadzonej działalności statutowej dla zgodności prowadzonych działań z wymogami dostępności.

Projekt finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 3.3 “Systemowa Poprawa Dostępności” Priorytetu III “Dostępność i Usługi dla Osób z Niepełnosprawnościami” Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027.

Łączny budżet projektu wynosi 29 694 500 zł. Z tego:

  • 24 503 901,40 zł (82,52% wydatków kwalifikowalnych) pochodzi ze środków europejskich.
  • 5 190 598,60 zł pochodzi z budżetu państwa.

Projekt będzie realizowany w okresie od 1 października 2023 do 31 marca 2027 roku.