Komiksowa Odyseja kosmiczna

Centrum Komiksu i Narracji Interaktywnej EC1 oraz Ambasada USA organizują konkurs „Komiksowa Odyseja kosmiczna” z okazji misji NASA Mars 2020. W ramach misji, której start planowany jest na 30 lipca, amerykańska agencja kosmiczna wyśle na Czerwoną Planetę łazik Perseverance. Głównym celem przedsięwzięcia jest zbadanie, czy na Marsie są ślady życia i czy planeta nadaje się do zamieszkania przez ludzi oraz przygotowanie do kolejnych – już załogowych – wypraw na Marsa.

Łazik Perseverance będzie zbierał próbki skał i gleby, w których jest największa szansa znalezienia śladów życia i magazynował je na Marsie. W przyszłości ludzie, którzy postawią stopy na powierzchni Marsa będą mogli  zabrać je na Ziemię i zbadać przy użyciu odpowiednich narzędzi w ziemskich laboratoriach. Praca łazika Perseverance ma również pomóc w ustaleniu, czy z atmosfery marsjańskiej da się wyprodukować tlen, niezbędny do tego, aby na Czerwonej Planecie mogli zamieszkać i pracować ludzie.


 

Co zrobić aby wziąć udział w konkursie? Przeczytajcie krótki wyciąg z regulaminu konkursu. Cały regulamin znajdziecie TUTAJ.

Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie komiksu, nawiązującego do hasła „Komiksowa Odyseja kosmiczna”. Temat komiksu ma dotyczyć eksploracji kosmosu.

 • Konkurs dzieli się na dwie kategorie wiekowe uczestników:

           a) 10 - 14 lat
           b) 15 - 18 lat

 • Każdy uczestnik ma prawo do złożenia tylko jednej pracy.
 • Praca konkursowa ma być wykonana samodzielnie, Organizator nie przyjmuje prac zbiorowych.
 • Komiks należy przesłać w formie papierowej.
 • Komiks nie może przekraczać 4 jednostronnych, pionowych kartek w formacie A4.
 • Praca nie może być oprawiona.
 • Każda praca musi być podpisana czytelnie i zawierać:

            a) imię i nazwisko autora,
            b) rok urodzenia,
            c) imię i nazwisko opiekuna, jeśli uczestnik jest niepełnoletni
            d) dane kontaktowe (e-mail i telefon)

 • Podanie powyższych danych jest dobrowolne, równocześnie niezbędne do przeprowadzenia i udziału w konkursie. Zgłoszenia nie zawierające wymaganych danych nie będą rozpatrywane.
 • Szczegółowe informacje na temat zasad przechowywania tych danych przez Organizatora oraz zakresu i sposobu ich przetwarzania przez Organizatora zawiera klauzula informacyjna zawarta w treści załącznika nr 1 do  regulaminu. Dla skuteczności zgłoszenia w konkursie konieczne jest podpisanie oświadczenia potwierdzającego zapoznanie się z tymi informacjami.
 • Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest złożenie pracy konkursowej zgodnie z wymaganiami  oraz przedłożenie wraz z pracą konkursową wypełnionej drukowanymi literami i podpisanej Karty zgłoszenia, której wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
 • Prace powinny być wysłane na podany poniżej adres korespondencyjny Organizatora oraz opatrzone dopiskiem „Komiksowa Odyseja kosmiczna” wraz z podaniem kategorii wiekowej.„EC1 Łódź - Miasto Kultury” w Łodzi ul. Tuwima 46 90-021 Łódź
 • Pracę konkursową należy dostarczyć osobiście na wskazany powyżej adres lub przesłać pocztą w nieprzekraczalnym terminie do 9 października 2020 roku (decyduje data stempla pocztowego).
 • Na zwycięzców w dwóch kategoriach wiekowych (10-14 i 15-18 lat) czekają atrakcyjne nagrody rzeczowe, w tym iPady Pro 9.7” i przybory rysunkowe, a także możliwość wzięcia udziału w konsultacjach z amerykańskim twórcą komiksowym Shawnem Martinbrough, który rysował dla „Batman: Detective Comics”, „Luke Cage Noir”, „Capitan America”, „The Black Panther” czy „Hellboy”.

Wyniki konkursu ogłoszone zostaną 14 listopada 2020 roku. 

Ważne dokumenty!

Regulamin konkursu (zawiera wszystkie poniższe dokumenty)

Klauzula informacyjna dla Uczestników Konkursu

Karta zgłoszenia konkursu „Komiksowa Odyseja kosmiczna”

Wzór oświadczenia o przeniesieniu praw autorskich