Łódź na Kongresie Miast Kreatywnych

Ponad 350 delegatów ze 160 miast z 64 krajów całego świata; obrady, sesje plenarne, wydarzenia artystyczne i istotne decyzje – Kongres po raz pierwszy odbywa się w Polsce i po raz pierwszy uczestniczy w nim Łódź, członek Sieci Miast Kreatywnych od października 2017 roku.

Creative Crossroads - temat przewodni Kongresu 2018

Tematem przewodnim tegorocznego kongresu są „Creative Crossroads” – spotkania kultur i doświadczeń prowadzące do twórczej wymiany i wzajemnej inspiracji. Przedstawiciele miast łączą siły, by wspólnie pracować nad poprawą jakości życia mieszkańców, realizując cele przyjętej przez Organizację Narodów Zjednoczonych Agendy 2030 takie jak m.in. likwidacja ubóstwa, zapewnienie równego dostępu do edukacji, równość, bezpieczeństwo i ogólny dobrobyt. Naczelną ideą spotkań jest zasada, że kultura ma pełnić rolę łącznika. Poruszający się na jej polu przedstawiciele 7 sektorów reprezentujących 7 dziedzin kreatywnych, uczestniczą zarówno w formalnych obradach, dotyczących m.in. strategii rozwoju sieci, jak i w obradach podgrup (literatura, muzyka, film, sztuki wizualne, design, rzemiosło i sztuka ludowa oraz gastronomia). Poszczególne miasta prezentują także zrealizowane projekty i dzielą się dobrymi praktykami.

Coroczne, obowiązkowe dla członków Sieci Miast Kreatywnych UNESCO Kongresy, gościły dotychczas m.in. w chińskim Chengdu, japońskiej Kanazawie czy szwedzkim Östersund. To, co wyróżnia tegoroczny Kongres, to wspólne działania Krakowa – Miasta Literatury UNESCO i Katowic – Miasta Muzyki UNESCO na rzecz organizacji tego prestiżowego wydarzenia. Łódź nie mogła być współorganizatorem – Krakowice otrzymały prawo do organizacji spotkania zanim staliśmy się członkiem Sieci.

Przedstawicielką Łodzi podczas kongresu jest Katarzyna Bieńkiewicz, koordynatorka projektu i osoba do kontaktu dla UNESCO z ramienia Narodowego Centrum Kultury Filmowej: „To niezwykłe miejsce ścierania się kultur, wizji i pomysłów. Takie spotkania sprzyjają kreatywności i pozwalają zaplanować działania na cały kolejny rok”.
W ubiegły weekend przedstawiciele trzech miast filmu: irlandzkiego Galway, brazylijskiego Santos i japońskiej Yamagaty gościli w Łodzi. Odwiedzili m.in. EC1 i Narodowe Centrum Kultury Filmowej, Muzeum Kinematografii, Szkołę Filmową i Toya Studios, byli w Manufakturze i spacerowali Aleją Gwiazd na ulicy Piotrkowskiej. Łódź aktywnie uczestniczy w spotkaniach subsieci Miast Filmu – już teraz wiemy o co najmniej kilku projektach, które możemy wspólnie realizować z korzyściom dla mieszkańców naszych miast”.

Częścią Kongresu UCCN są obrady Okrągłego Stołu, przy którym zasiadają prezydenci, merowie i burmistrzowie miast – członków sieci, oraz otwarte dla wszystkich uczestników Forum Prezydentów. Łódź reprezentował wiceprezydent Krzysztof Piątkowski. W swoim wystąpieniu mówił o tym, w jaki sposób kultura i kreatywność już zmieniły Łódź i jak będą wspierać rozwój miasta w przyszłości. „Łódź jest miastem zbudowanym na kreatywności. Zrównoważony rozwój rozumiemy jako kreatywne przetwarzanie poprzemysłowego dziedzictwa, zamianę zaniedbanej tkanki miejskiej w wartościowy zasób; budowę miasta przyjaznego mieszkańcom, atrakcyjnego dla biznesu i dla turystów; rozwijanie kreatywnych przedsiębiorstw, budowanie kompetencji kadr, wymianę pomysłów, dzielenie się doświadczeniami”.


Sieć Miast Kreatywnych (Creative Cities Network) to program UNESCO utworzony w 2004 roku celem promowania praktyk współpracy pomiędzy miastami, które uznały kreatywność za strategiczny czynnik w zrównoważonym rozwoju miasta. 180 miast, które składają się na tę sieć współpracują ze sobą, by osiągnąć wspólny cel: umiejscowić kreatywność i przemysł kulturowy u źródła swoich planów rozwoju na poziomie lokalnym, przy jednoczesnej współpracy międzynarodowej.. UNESCO przyznaje tytuły Miasta Kreatywnego w 7 dziedzinach: literatura, muzyka, film, sztuki wizualne, design, rzemiosło i sztuka ludowa oraz gastronomia.

Kongres Sieci Miast Kreatywnych UNESCO

Pierwszym Miastem Kreatywnym w Polsce jest Kraków, który uzyskał tytuł Miasta Literatury UNESCO w 2013 roku jako pierwsze słowiańskie i drugie nieanglojęzyczne miasto na świecie. Katowice, członek Sieci Miast Kreatywnych UNESCO od grudnia 2015 roku, są pierwszym Miastem Muzyki UNESCO w Europie Środkowo-Wschodniej. 31 października 2017 do Sieci Miast Kreatywnych UNESCO została przyjęta jako Miasto Filmu Łódź.

Dołączając do Sieci, miasta decydują się dzielić dobrymi praktykami i łączyć się w partnerstwa, które angażują sektory publiczne i prywatne, jak również społeczeństwo miejskie, aby:

 • wzmacniać międzynarodową współpracę między miastami, które uznały kreatywność za strategiczny czynnik zrównoważonego rozwoju;
   
 • stymulować  i ulepszać inicjatywy prowadzone przez miasta członkowskie w ten sposób, by kreatywność była centralnym elementem rozwoju miasta, w szczególności poprzez partnerstwa sektorów prywatnego i publicznego oraz społeczeństwa;
   
 • wzmacniać tworzenie, produkcję, dystrybucję i rozpowszechnianie kulturowych działań, dóbr i usług;
   
 • tworzyć centra kreatywności i innowacji, jak również poszerzać możliwości twórców w sektorze kultury;
   
 • ułatwiać dostęp i udział w życiu kultury, w szczególności grupom i osobom zmarginalizowanym;
   
 • w pełni integrować kulturę i kreatywność w planach zrównoważonego rozwoju.

Portal Sieci Miast Kreatywnych UNESCO: https://en.unesco.org/creative-cities/home


Agenda 2030

Na 70. Sesji Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych, obradującej 25-27 września 2015 r. w Nowym Jorku z udziałem 100 przedstawicieli państw, szefów rządów i liderów społeczeństwa obywatelskiego, przyjęta została „Agenda na rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030”, wskazująca siedemnaście Celów Zrównoważonego Rozwoju, do osiągnięcia których społeczność międzynarodowa powinna dążyć w ciągu najbliższych piętnastu lat. Każdemu z celów (goals) towarzyszy od kilku do kilkunastu zadań (targets), od realizacji których zależy sukces w osiągnięciu poszczególnych celów.  

Kongres Sieci Miast Kreatywnych UNESCO

Cele te to:

 1. Wyeliminować ubóstwo, we wszelkich jego formach, na całym świecie.
 2. Wyeliminować głód, osiągnąć bezpieczeństwo żywnościowe, zapewnić lepsze odżywianie, promować zrównoważone rolnictwo.
 3. Zapewnić wszystkim ludziom, niezależnie od wieku, zdrowe życie i dążyć do zapewnienia dobrostanu.  
 4. Zapewnić wszystkim edukację włączającą na wysokim poziomie i promować uczenie się przez całe życie.
 5. Osiągnąć równość płci i wzmocnić pozycję kobiet i dziewcząt.
 6. Zapewnić wszystkim ludziom dostęp do wody i odpowiednie warunki sanitarne, poprzez zrównoważone gospodarowanie zasobami wody.
 7. Zapewnić wszystkim ludziom dostęp do stabilnych, zrównoważonych i nowoczesnych źródeł energii w przystępnej cenie.
 8. Promować inkluzywny, zrównoważony model wzrostu gospodarczego oraz pełne, efektywne zatrudnienie i godną pracę dla wszystkich.
 9. Budować trwałą infrastrukturę, odporną na skutki katastrof, promować zrównoważony, inkluzywny model rozwoju gospodarczego oraz wspierać innowacyjność.
 10. Zmniejszyć nierówności rozwojowe pomiędzy krajami i w obrębie poszczególnych krajów.
 11. Tworzyć bezpieczne, zrównoważone, odporne na skutki klęsk żywiołowych miasta i osiedla ludzkie.
 12. Wypracować zrównoważone modele konsumpcji i produkcji.
 13. Podjąć pilnie działania mające na celu zahamowanie zmian klimatycznych i przeciwdziałanie ich skutkom.
 14. Zapewnić ochronę oceanów i mórz oraz zrównoważone korzystanie z ich zasobów.
 15. Chronić i odbudować lądowe ekosystemy oraz promować zrównoważone metody ich wykorzystywania i gospodarowania lasami, przeciwdziałać pustynnieniu, powstrzymać i odwrócić procesy degradacji gleby oraz powstrzymać straty różnorodności biologicznej.
 16. Promować pokojowe, inkluzywne, zrównoważone modele rozwoju społecznego, zapewnić wszystkim ludziom jednakowe szanse i sprawiedliwe traktowanie oraz dostęp do wymiaru sprawiedliwości; budować na wszystkich szczeblach efektywne, odpowiedzialne instytucje.
 17. Wzmocnić narzędzia wdrażania i odbudowywania globalnego partnerstwa na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Więcej informacji: http://www.unesco.pl/unesco/cele-i-zadania-zrownowazonego-rozwoju/


Rola kultury w realizacji Agendy 2030

Po raz pierwszy w międzynarodowej agendzie rozwojowej znalazło się także tak wyraźne, bezpośrednie odniesienie do kultury jako dziedziny mającej bezpośredni wpływ na poziom życia społeczeństw i jednostek, na możliwości redukcji obszarów biedy i budowanie społeczeństw obywatelskich.

Implementacja programów i konwencji UNESCO na temat ochrony i promowania dziedzictwa kulturalnego i naturalnego, a także rozwój przemysłów kultury oraz programów realizowanych we współpracy z rządami państw, mają kluczowe znaczenie dla realizacji Agendy 2030.

Nie sposób pominąć roli Miast Kreatywnych UNESCO w procesie implementacji założeń Agendy w życiu codziennym ich mieszkańców. Tegoroczne spotkanie wszystkich miast, reprezentujących siedem różnych kategorii, wydaje się doskonałą okazją do refleksji i dyskusji nad tym w jaki sposób siedemnaście założeń dokumentu może być wdrażane właśnie poprzez realizację inicjatyw i programów kulturalnych.