Regulamin konkursu "Jak zbudować statek kosmiczny?"

§ 1

Postanowienia ogólne

 

 1. Organizatorem konkursu jest „EC1 Łódź – Miasto Kultury” w Łodzi, ul. Targowa 1/3, 90-022 Łódź, NIP 725-197-27-44, administrator fanpage’a „EC1 Łódź – Miasto Kultury”.
 2. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie „Planetarium EC1 – Jak zbudować statek kosmiczny?” oraz zasady jego przebiegu.
 3. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu czuwa powołana przez Organizatora Konkursu Komisja Konkursowa, zwana dalej „Komisją”, w skład której wchodzi trzech przedstawicieli Organizatora.
 4. Konkurs będzie prowadzony na stronie Organizatora w serwisie internetowym YouTube w dniach 28.07.2020 r. - 31.08.2020 r., począwszy od godziny 11.00 dn. 28 lipca, skończywszy o godzinie 14.00 dn. 31 sierpnia.
 5. Konkurs nie jest sponsorowany, prowadzony, administrowany przez serwis YouTube ani z nim współprowadzony. Informacje dostarczone przez Uczestnika mogą być wykorzystane na potrzeby prawidłowego przeprowadzenia Konkursu, w tym w celu dostarczenia ewentualnej nagrody.
 6. Regulamin konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora.
 7. Konkurs finansowany jest ze środków Organizatora.
 8. Konkurs jest prowadzony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 9. Ewentualne dodatkowe informacje o Konkursie można uzyskać kierując zapytanie do Organizatora: „EC1 Łódź – Miasto Kultury” w Łodzi, adres e-mail: r.dziubich@ec1lodz.pl.

 

                                                                                                                                                                    § 2

Słownik pojęć

 

 1. Strona Organizatora – strona „EC1 Łódź – Miasto Kultury”  w serwisie YouTube, dostępna pod adresem https://www.youtube.com/channel/UCcGkNkx6kRwcINF6agCmu4A/feed
 2. Użytkownik – osoba fizyczna.

§3

                                                                                                                                  Zasady konkursu

 1. W ramach Konkursu w czasie aktualności astronomicznych prowadzonych na żywo na stronie Organizatora w dniach 28 lipca i  4, 11, 18 i 25 sierpnia o godz. 11.00 rano zostaną zadane pytania konkursowe z zakresu astronomii.
 2. Zgłoszeniem konkursowym jest udzielenie odpowiedzi na zadane pytanie  lub pytania na adres e-mail: witold.rozdol@ec1lodz.pl
 3. Każdy uczestnik konkursu może przesłać tylko jedną odpowiedź na zadane pytanie. Przesłanie więcej niż jednej odpowiedzi będzie skutkowało uwzględnieniem w konkursie wyłącznie chronologicznie pierwszej wiadomości.
 4. Przesłanie odpowiedzi na adres mailowy podany w punkcie 2 jest jednoznaczne z akceptacją treści Regulaminu.
 5. W ciągu 72 godzin od momentu zadania pytania decyzją Komisji  Konkursowej zostanie wyłonionych dwóch laureatów lub jeden laureat – osoby lub osoba, która jako pierwsza  udzieliła prawidłowej odpowiedzi.
 6. Z laureatem konkursu organizator skontaktuje się za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 7. W Konkursie może wziąć udział każda osoba fizyczna, z wyłączeniem pracowników Organizatora, w szczególności pracowników biorących udział w opracowaniu i przeprowadzeniu Konkursu, a także członków najbliższej rodziny (małżonkowie, wstępni, zstępni oraz rodzeństwo) wyżej wymienionych osób.
 8. Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.

 

§ 4

Nagrody

 1. Nagrodami w konkursie jest książka „Jak zbudować statek kosmiczny?” Juliana Guthrie o wartości 49,90 złotych brutto.  Łącznie wartość nagród wynosi 399,20 złotych brutto.
 2. Konkurs podlega zwolnieniu przedmiotowemu na podstawie art. 21 ust. 1 pkt. 68 Ustawy
  o podatku dochodowym od osób fizycznych.

 

§ 5

Postepowanie reklamacyjne

 1. Reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu należy składać droga elektroniczną na adres e-mail: r.dziubich@ec1lodz.pl lub listem poleconym na adres Organizatora
  w terminie do 14 dni od daty zakończenia Konkursu (w przypadku reklamacji przesłanej listem poleconym decydująca jest data stempla pocztowego). Reklamacja powinna zawierać dane osoby wnoszącej reklamację (tj. imię, nazwisko i adres korespondencyjny), powód reklamacji oraz roszczenie.
 2. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 7 dni roboczych od daty ich otrzymania. 
 3. Osoba składająca reklamację zostanie pisemnie poinformowana o decyzji listem poleconym, wysłanym na adres podany w reklamacji w terminie 2 dni roboczych od daty rozpatrzenia reklamacji. 
 4. Postępowanie reklamacyjne jest dobrowolne, nie wyłącza prawa Uczestnika do niezależnego od postępowania reklamacyjnego dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego. 

 

 

 

 

 

§ 6

Postanowienia końcowe

 1. Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu art. 1 ust. 2 Ustawy o grach hazardowych z dnia 19 listopada 2009 r. (tj. z dnia 17 marca 2016 r., Dz.U. z 2016 r. poz. 471 z późn. zm.) i nie podlega regułom zawartym w ww. ustawie i rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru lub realizacji Nagród z przyczyn leżących po stronie Uczestnika.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z ważnych powodów. Za ważne powody uznaje się:

- wprowadzenie nowych lub zmianę powszechnie obowiązujących przepisów prawa dotyczących usług świadczonych przez Organizatora na podstawie niniejszego Regulaminu;

- zmiany lub pojawienie się nowych interpretacji powszechnie obowiązujących przepisów prawa na skutek orzeczeń sądów albo decyzji organów administracji państwowej wpływających na usługi świadczone przez Organizatora na podstawie niniejszego Regulaminu.

 1. Organizator Konkursu w ramach nałożonych na niego obowiązków informacyjnych przekazuje klauzulę informacyjną stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
 2. Postanowienia Regulaminu są wyłączną podstawą do przeprowadzenia Konkursu.
 3. Uczestnictwo w Konkursie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 4. Niniejszy Regulamin Konkursu obowiązuje w okresie od dnia 28.07.2020 r. do dnia 31.08.2020 r.

 

 

Załącznik nr 1

Klauzula informacyjna dla Uczestników Konkursu

Niniejszym informujemy Cię, że przetwarzamy Twoje dane osobowe. Szczegóły tego dotyczące znajdziesz poniżej.

 1.  

My „EC1 Łódź – Miasto Kultury” z siedzibą w Łodzi, przy ul. Targowej 1/3, 90-022 Łódź, jesteśmy Administratorem Twoich danych osobowych.

 1.  

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych Pana Krzysztofa Radeckiego, z którym możesz się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw pisząc na adres: ido@ec1lodz.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt I.

III.          Cele i podstawy przetwarzania

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celach związanych z realizacją Konkursu „Planetarium EC1 – Jak zbudować statek kosmiczny?” na podstawie Twojej zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO[1]).

 1.  

Będziemy przetwarzać następujące kategorie Twoich danych:

 1. Imię
 2. Nazwisko
 3. Adres do korespondencji
 4.  

Twoje dane osobowe możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów:

podwykonawcom, czyli podmiotom, z których korzystamy przy ich przetwarzaniu:

- urzędom skarbowym,

- sądom,

- biegłemu rewidentowi wykonującemu audyt i sprawozdanie finansowe dla Administratora,

 

 1.  

Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Polski / UE / Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

 1.  

Twoje dane pozyskane w celu udziału w Konkursie i przyznania w nim nagrody przechowujemy do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z tytułu udziału w konkursie.

 1.  

Przysługuje Ci:

 1.  

b)    prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych

c)     prawo do usunięcia danych.

Jeżeli Twoim zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali Twoje dane, możesz zażądać, abyśmy je usunęli.

d)    ograniczenia przetwarzania danych

Możesz zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Twoich danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Tobą działań, jeżeli Twoim zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Twój temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie; lub nie chcesz, żebyśmy je usunęli, bo są Ci potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub na czas wniesionego przez Ciebie sprzeciwu względem przetwarzania danych.

e)    prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych:

f)     prawo do przenoszenia danych:

Masz prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego (np. format ".csv" dane osobowe Ciebie dotyczące, które nam dostarczyłaś na podstawie umowy lub Twojej zgody. Możesz też zlecić nam przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi

g)     prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

Jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z prawem, możesz złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego

h)    prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych

W każdej chwili masz prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie Twojej zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.

 1.  

Podanie przez Ciebie danych jest warunkiem wydania nagrody, w przypadku jej wygrania.

 

Jeżeli nie podasz danych nie będziesz mógł wziąć udziału w Konkursie.

 

 

[1] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1)