Akcja hydroedukacja - warsztaty laboratoryjne

 

„Akcja – hydroedukacja” to warsztaty laboratoryjne dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych i uczniów szkół ponadpodstawowych województwa łódzkiego. To projekt, którego głównym celem jest szeroko pojęta edukacja z zakresu ekohydrologii.

 

Realizacja projektu spełnia założenia statutowe instytucji, tj. prowadzenie działalności edukacyjnej w zakresie nauk przyrodniczych, popularyzowanie wiedzy z zakresu chemii oraz wiedzy współczesnej, w tym obrazowanie i prezentacje postępów wiedzy i nauki.

 

 

 

Podczas projektu uczniowie:

- Dowiedzą się, jakie są zasoby wody słodkiej na świecie;

- Poznają najważniejsze zanieczyszczenia wód;

- Zapoznają się ze sposobami oczyszczania wody;

- Poznają sposoby oszczędzania wody pitnej w warunkach domowych;

- Dowiedzą się, czym jest retencja wody deszczowej i jak ją można realizować;

- Poznają zasady pracy w laboratorium;

- Poznają sprzęt laboratoryjny i nauczą się obsługiwać mikroskop optyczny;

- Nabędą umiejętności prowadzenia obserwacji oraz wyciągania logicznych wniosków.

 

Szczegóły dotyczące projektu dostępne są na stronie internetowej Centrum Nauki i Techniki EC1, w mediach społecznościowych oraz na plakatach informacyjnych umieszczonych w budynku Centrum Nauki i Techniki EC1.

 

Głównym, planowanym do osiągnięci efektem ekologicznym projektu jest podniesienie świadomości ekologicznej co najmniej 1000 uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych województwa łódzkiego nt. zagrożeń w dostępności wody pitnej, jej ochrony oraz sposobów oczyszczania.

 

Wartość ogólna projektu: 31 400,00 PLN

Dofinansowanie z WFOŚiGW w Łodzi: dotacja w kwocie 25 000,00 PLN

 

Projekt dofinansowany jest przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi z siedzibą przy ul. Dubois 118, w Łodzi (93-465).

 

Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej.