Rewitalizacja EC-1 Południowy Wschód

„EC1 Łódź – Miasto Kultury” w Łodzi realizuje projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pn.:

„Rewitalizacja EC-1 Południowy Wschód”

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 - Oś Priorytetowa: VI Rewitalizacja i Potencjał Endogeniczny Regionu, Działanie VI.1:  Dziedzictwo Kulturowe i Infrastruktura Kultury, Poddziałanie: VI.1.1. Dziedzictwo Kulturowe i Infrastruktura Kultury - Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.

Całkowita wartość projektu brutto: 21 700 000 PLN
Wartość wydatków kwalifikowalnych: 16 235 335,80 PLN
Dofinansowanie EFRR: 13 800 035,22 PLN

Okres realizacji projektu:  2016 – 2020

Celem głównym projektu jest rozwój potencjału gospodarczego i turystycznego miasta i regionu poprzez stworzenie oferty kulturalnej, edukacyjnej i rozrywkowej w zakresie branży technologii wizualnych, gier komputerowych i komiksu.

Powyższy cel zostanie osiągnięty m.in. poprzez stworzenie nowoczesnej przestrzeni kulturalno – edukacyjnej w budynkach EC-1 Południowy-Wschód, które będą miejscem realizacji  statutowych celów Centrum Komiksu i Narracji Interaktywnej. Centrum, o którym mowa, jest jednym z filarów działalności „EC1 Łódź – Miasto Kultury” w Łodzi.

Cele szczegółowe projektu są następujące:

 1. Stworzenie miejsca realizacji interdyscyplinarnych zadań edukacyjnych i kulturalnych w odniesieniu do gier i komiksu;
 2. Popularyzacja tematyki gier edukacyjnych wśród dzieci i młodzieży oraz – w perspektywie – wpływ na ich profil zawodowy oraz kształcenie wysoko wykwalifikowanej kadry w dziedzinie IT, nowych mediów i szeroko rozumianej kultury;
 3. Stworzenie oferty związanej z nowymi technologiami wizualnymi, grami komputerowymi i komiksem wśród szerokiego grona odbiorców, od dzieci po osoby starsze;
 4. Wzmocnienie potencjału turystycznego regionu łódzkiego oraz miasta Łodzi.

Budynek EC1 Południowy Wschód przed rewitalizacją

 

Wizualizacja budynku EC1 Południowy Wschód po rewitalizacji

 

Projektowane funkcje obiektu są unikatowe na tle kraju, ponieważ nie tylko będą dawać możliwość edukacji w obszarze rozwiązań multimedialnych i komiksu, ale pełnić będą również funkcję rozrywkową i socjalizującą. Upowszechnienie dostępu do wartościowej rozrywki może stanowić szansę dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez ich włączenie w sferę społeczną.

Projekt zakłada ponadto, iż w wyniku jego realizacji nastąpi:

 1. poprawa uczestnictwa społeczeństwa w kulturze dzięki udostępnieniu wystaw stałych prezentujących dorobek cywilizacyjny i techniczny ze szczególnym uwzględnieniem myśli technicznej w zakresie tworzenia gier. Na szczególną uwagę zasługuje w tym zakresie planowana do utworzenia wystawa stała w zakresie gier retro;
 2. wzrost poziomu kompetencji kulturowych wielu grup wiekowych, dzięki udostępnieniu obiektu przede dzieciom, młodzieży oraz dorosłym (m.in. poprzez czytelnię, oraz kawiarnię);
 3. rozbudzenie postaw kreatywnych w dzieciach, młodzieży i dorosłych, korzystających z infrastruktury Centrum Komiksu i Narracji Interaktywnej, poprzez kontakt z nową wiedzą w zakresie rozwoju technologii. Uczestnictwo w zwiedzaniu oraz interaktywny charakter ścieżek edukacyjnych będzie stymulować dzieci nie tylko do eksperymentów w trakcie wizyty, ale również po jej zakończeniu. Dzięki zlokalizowaniu w obiekcie miejsc do realizacji działań warsztatowych, będzie istniała możliwość przeprowadzenia ćwiczeń manualnych na terenie obiektu. Na szczególną uwagę zasługują w tym zakresie ścieżki edukacyjne dotyczące tworzenia gier oraz ścieżka edukacyjna w zakresie tworzenia komiksów;
 4. poprawa konkurencyjności gospodarki dzięki ogólnemu rozwojowi kreatywności i kompetencji kulturalnych mieszkańców województwa łódzkiego. Kierunek ich zainteresowań, a w konsekwencji – aktywności zawodowej, stanie się w większym stopniu zbieżny ze Strategią Rozwoju Województwa Łódzkiego 2020. Pozwoli to na osiągnięcie efektu synergii z innymi działaniami interwencyjno-rozwojowymi podejmowanymi w regionie.

Zadanie ma charakter kompleksowy, ponieważ związane jest nie tylko z ochroną obiektu zabytkowego, ale również z wprowadzeniem do niego nowych funkcji edukacyjno-kulturalnych i udostępnieniu obiektu mieszkańcom regionu oraz turystom.

Przewidywane długofalowe efekty realizacji projektu „Rewitalizacja EC-1 Południowy Wschód” to przede wszystkim:

 1. Zaadaptowanie do nowych funkcji społecznych, edukacyjnych i rozrywkowych budynku EC-1 Południowy Wschód;
 2. Rozwój znaczenia Łodzi jako zagłębia polskiego gamingu;
 3. Podniesienie atrakcyjności turystycznej miasta i wzrost liczby turystów odwiedzających Łódź;
 4. Zwiększenie ruchu turystycznego / odwiedzających na terenie całego kompleksu „EC1 Łódź – Miasto Kultury” w Łodzi;
 5. Podniesienie jakości oraz estetyki miejskich przestrzeni publicznych;
 6. Potencjalnie synergie z uczelniami wyższymi  w związku z rozbudzaniem zainteresowania młodzieży tematyką produkcji gier (wzrost aplikacji na studia);
 7. Wpływ na rozwój społeczno-gospodarczy;
 8. Wzrost zainteresowania sztuką komiksu.

Przeczytaj o projekcie również na: www.mapadotacji.gov.pl

Zgłaszanie nieprawidłowości
„EC1 Łódź – Miasto Kultury" w Łodzi informuje, iż Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (dalej Iz RPO WŁ) kieruje się w swoich działaniach polityką absolutnego braku tolerancji dla praktyk związanych z wystąpieniem korupcji oraz nadużyć finansowych, zarówno w odniesieniu do swoich struktur organizacyjnych, jak i zachowań wnioskodawców i beneficjentów, co odzwierciedla dokument:
Strategia w zakresie zapobiegania i postępowania w sytuacjach wystąpienia korupcji i nadużyć finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014–2020 .
Wszelkie informacje na temat nadużyć finansowych związanych z wdrażaniem Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego (w tym i ww. projektu) można przekazywać IZ RPO WŁ:
I. pocztą tradycyjną na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, Departament Polityki Regionalnej, al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź
II. pocztą elektroniczną na adres: pr@lodzkie.pl

Istnieje również możliwość zgłoszenia do Europejskiego Urzędu ds. zwalczania nadużyć finansowych - OLAF. Zgłoszenia można dokonać w języku polskim, zarówno imiennie, jak i anonimowo:
I. pocztą tradycyjną na adres: European Commission, European Anti-Fraud Office (OLAF)
Investigations & Operations, B-1049 Brussels, Belgium
II. elektronicznie, poprzez stronę internatową dostępną tutaj.

Istotne jest, aby przekazane informacje były w miarę możliwości dokładne i szczegółowe (o ile to możliwe warto załączyć istotne dokumenty).