Załącznik do Zarządzenia nr 73/2017

z dnia 30 października 2017 r.

 

REGULAMIN KOMPLEKSU

„EC1 ŁÓDŹ - MIASTO KULTURY” W ŁODZI

 

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

 

§1

 1. Regulamin kompleksu określa:
  1. zasady funkcjonowania obiektów oraz nieruchomości należących do Kompleksu EC1;
  2. warunki przebywania na Kompleksie i zasady uczestnictwa w aktywnościach organizowanych na Kompleksie, w tym zasady dokonywania rezerwacji i zakupu biletów;
  3. przepisy porządkowe i zasady bezpieczeństwa obowiązujące na Kompleksie.
 2. Ilekroć w Regulaminie mowa jest o:
  1. Instytucji, Operatorze Witryny lub Organizatorze - należy przez to rozumieć „EC1 Łódź - Miasto Kultury” w Łodzi;
  2. Dyrektorze - należy przez to rozumieć Dyrektora „EC1 Łódź - Miasto Kultury” w Łodzi;
  3. - należy przez to rozumieć niniejszy Regulamin wraz z załącznikami;
  4. - należy przez to rozumieć Statut „EC1 Łódź - Miasto Kultury” w Łodzi, którego tekst jednolity stanowi Załącznik do uchwały Nr XVIII/408/15 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia
   7 października 2015 roku zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia i nadania statutu instytucji kultury pod nazwą „EC1 Łódź – Miasto Kultury” w Łodzi;
  5. Kompleksie EC1 lub Kompleksie - należy przez to rozumieć wszystkie nieruchomości, których „EC1 Łódź - Miasto Kultury” w Łodzi jest właścicielem lub użytkownikiem. Obszar Kompleksu przedstawiony w formie graficznej stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu;
  6. Obiekcie – należy przez to rozumieć teren zabudowany będący częścią Kompleksu EC1;
  7. Witrynie internetowej – należy przez to rozumieć strony internetowe, których operatorem jest „EC1 Łódź – Miasto Kultury” w Łodzi, to jest:
  8. Punkcie obsługi – należy przez to rozumieć punkty sprzedaży biletów i udzielania informacji zlokalizowane na Kompleksie i prowadzone przez Instytucję.
  9. Ochronie – należy przez to rozumieć agencję ochrony realizującą na rzecz Instytucji całodobową usługę dozoru i ochrony mienia na Kompleksie.
  10. Aktywnościach – należy przez to rozumieć usługi świadczone przez „EC1 Łódź – Miasto Kultury” w Łodzi w związku z prowadzoną działalnością statutową.
  11. Strefie lub Strefie aktywności – należy przez to rozumieć wyznaczoną, ograniczoną przestrzeń, w której prowadzona jest działalność statutowa Instytucji lub świadczona jest usługa.
 3. Kompleks EC1 składa się w szczególności z:
  1. Obiektu EC1 Wschód;
  2. Obiektu EC1 Zachód;
  3. Obiektu EC1 Południowy Wschód;
  4. Obiektu Biuro Dyrekcji;
  5. Innych nieruchomości niezabudowane.
 4. Kompleks EC1 zarządzany jest przez instytucję kultury „EC1 Łódź – Miasto Kultury w Łodzi,
  ul. Targowa 1/3, 90-022 Łódź. Instytucja posiada osobowość prawną i jest wpisana do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez miasto Łódź pod numerem RIK/2/2008. Instytucja prowadzi swoją działalność na zasadach określonych w Statucie.

 

§2

 1. Wszystkie osoby przebywające na Kompleksie mają bezwzględny obowiązek przestrzegania zapisów Regulaminu. Wstęp na Kompleks jest równoznaczny z akceptacją postanowień Regulaminu.
 2. Osoby nieprzestrzegające postanowień Regulaminu mogą zostać poproszone przez pracownika Instytucji lub Ochronę o opuszczenie Kompleksu, bez prawa zwrotu należności za zakupione bilety lub inne poniesione opłaty.
 3. W przypadku nie podporządkowania się przez osoby, o których mowa w ust.2 poleceniom pracownika Instytucji lub Ochrony, Instytucja zastrzega sobie możliwość wezwania odpowiednich służb porządkowych celem podjęcia interwencji.
 4. Osoby naruszające w sposób rażący postanowienia Regulaminu, w szczególności zakłócające udział w oferowanych przez Instytucję aktywnościach innym uczestnikom, mogą zostać pociągnięte do odpowiedzialności prawnej za poniesione przez Instytucję straty związane z ich zachowaniem.
 5. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Instytucji, w kasach biletowych i punktach informacji. Wyciągi z Regulaminu mogą być również umieszczane w widocznym miejscu
  na Kompleksie.

 

ROZDZIAŁ II

Zasady bezpieczeństwa

 

§3

 1. Kompleks objęty jest systemem monitoringu wizyjnego. System ten pozwala rejestrować wizerunek każdej osoby przebywającej w Kompleksie oraz przebieg zdarzeń. Nagrania
  z monitoringu mogą być użyte jako dowód w sprawie o pociągnięcie do odpowiedzialności prawnej osób, które nie stosują się do postanowień Regulaminu. Dostęp do nagrań
  z monitoringu mają pracownicy Ochrony, Dyrektor oraz kierownik i pracownicy komórki organizacyjnej nadzorującej w Instytucji sprawy bezpieczeństwa kompleksu
 2. Kompleks objęty jest całodobową usługą dozoru i ochrony mienia i osób, realizowaną w imieniu Instytucji przez działającą na jej rzecz agencję ochrony. Pracownicy Ochrony posiadają stosowny ubiór oraz umundurowanie z oznakowaniem „Ochrona EC1”. W uzasadnionych przypadkach pracownicy Ochrony mogą także podejmować działania w ubiorze innym niż mundur służbowy. Mają oni wówczas obowiązek posiadania stosownego identyfikatora.
 3. Pracownicy Ochrony upoważnieni są do zapewnienia bezpieczeństwa na Kompleksie
  oraz do egzekwowania przestrzegania postanowień Regulaminu.
 4. Pracownicy Ochrony, jak również pracownicy Instytucji, mają prawo sprawdzenia czy osoby przebywające na Kompleksie nie posiadają przy sobie materiałów niebezpiecznych, broni i innych substancji niedozwolonych przez prawo.
 5. O wszelkich zagrożeniach zaobserwowanych na Kompleksie należy niezwłocznie poinformować pracownika Ochrony lub pracownika Instytucji.
 6. W przypadkach bezpośredniego zagrożenia zdrowia lub życia w pierwszej kolejności należy wezwać właściwe służby ratunkowe, a następnie poinformować osoby wskazane w ust. 5, celem podjęcia przez nie działań związanych z zabezpieczeniem miejsca i kierowaniem służb ratunkowych.

 

 

 

§4

 1. Kompleks wyposażony jest w system automatycznej informacji głosowej o zagrożeniach. Osoby przebywające na Kompleksie mają bezwzględny obowiązek stosowania się do poleceń systemu, poleceń Ochrony, a także innych osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i ewakuację kompleksu.
 2. Obiekty wyposażone są w oznaczenia dróg ewakuacyjnych. W przypadku wydania polecenia ewakuacji Obiektu, osoby w nim przebywające zobowiązane są kierować się zgodnie
  z oznaczeniami dróg do najbliższego wyjścia ewakuacyjnego.
 3. Na Kompleksie znajduje się sześć punktów zbiórki na wypadek ewakuacji. W razie ewakuacji Obiektów, osoby przebywające na Kompleksie zobowiązane są do skierowania się do punktów zbiórki, lub opuszczenia Kompleksu.
 4. W sytuacjach bezpośredniego zagrożenia dla mienia oraz zdrowia lub życia osób przebywających na Kompleksie Instytucja zastrzega sobie prawo do natychmiastowego odstąpienia
  od świadczenia usług. Zwroty i reklamacje w takiej sytuacji przysługują na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

 

§5

 1. Wskazani pracownicy Instytucji są przeszkoleni do udzielania osobom znajdującym się
  na Kompleksie pierwszej pomocy przedmedycznej. W celu uzyskania pomocy należy skierować się do pracownika Ochrony, do najbliższego Punktu obsługi, lub innego odpowiednio oznakowanego miejsca na Kompleksie.
 2. Obiekty wyposażone są w apteczki pierwszej pomocy i defibrylatory, znajdują się one
  w oznakowanych miejscach.
 3. Obiekt EC1 Zachód wyposażony jest w pomieszczenie przystosowane do udzielania pomocy przedmedycznej.
 4. W przypadku konieczności wezwania służb ratowniczych na teren kompleksu należy podać możliwie precyzyjną lokalizację miejsca interwencji, a następnie poinformować Ochronę w celu zapewnienia drożności dojazdu oraz jak najszybszego doprowadzenia służb ratowniczych
  w miejsce interwencji.
 5. Lokalizacja Punktów obsługi, w których można uzyskać pierwszą pomoc przedmedyczną oraz lokalizacja punktów zbiórki wskazane zostały na mapie stanowiącej załącznik do Regulaminu.

 

ROZDZIAŁ III

Zasady wstępu i przebywania na Kompleksie

 

§6

 1. Zewnętrzny teren Kompleksu jest przestrzenią otwartą i ogólnodostępną, o ile dostęp do niej nie został ograniczony przez Instytucję. Przez ograniczenie dostępu rozumie się:
  1. wygrodzenie za pomocą stałych przegród, bądź taśmy;
  2. informację tekstową o ograniczonym dostępie lub zakazie wstępu;
  3. polecenie Ochrony lub pracownika Instytucji o zakazie wstępu na teren.
 2. Na zewnętrznym terenie Kompleksu zabrania się:
  1. prowadzenia wszelkiej działalności komercyjnej, reklamowej i agitacyjnej bez uzyskania pisemnej zgody Dyrektora;
  2. spożywania alkoholu a także przebywania w stanie po spożyciu alkoholu poza miejscami
   do tego wyznaczonymi, objętymi koncesją na sprzedawanie, bądź podawanie napojów alkoholowych;
  3. spożywania i przebywania pod wpływem środków odurzających;
  4. niszczenia elementów stanowiących wyposażenie Kompleksu;
  5. wyrzucania śmieci lub ich składowania poza miejscami wyznaczonymi;
  6. wjazdu pojazdami mechanicznymi, w sytuacjach innych niż określone w §7 ust.1.
 3. Osoby wprowadzające na Kompleks zwierzęta zobowiązane są w szczególności do:
  1. stałego nadzoru nad zwierzęciem;
  2. natychmiastowego usuwania zanieczyszczeń spowodowanych przez zwierzęta;
  3. prowadzenia psów na smyczy;
  4. prowadzenia psów w kagańcu, w odniesieniu do ras uznanych za agresywne lub ich mieszańców.

 

§7

 1. Do wjazdu pojazdem mechanicznym na Kompleks mają prawo wyłącznie:
  1. Dyrektor oraz jego Zastępca;
  2. służby ratownicze;
  3. służby porządkowe i odbierające odpady;
  4. osoby posiadające karty parkingowe, wskazane w Załączniku nr 2 do Regulaminu, to jest:
   • służby serwisowe realizujące zadania wynikające z zawartych z Instytucją umów
    na serwis lub obsługę techniczną z zastrzeżeniem, że wjazd możliwy jest wyłącznie
    na czas realizacji zadania;
   • najemcy i ich dostawcy, z zastrzeżeniem, że wjazd możliwy jest wyłącznie na czas realizacji zadania lub dostawy towaru;
   • pracownicy posiadający karty o numerach 001 – 003, z możliwością parkowania
    przed budynkiem Biura Dyrekcji;
   • pozostali pracownicy korzystający z podziemnych miejsc postojowych, wyłącznie
    na potrzeby dojazdu do tych miejsc;
   • goście Instytucji, których przyjazd uprzednio zaawizowano kierownikowi komórki organizacyjnej nadzorującej w Instytucji sprawy bezpieczeństwa,
  5. pozostałe osoby niewymienione w pkt.4, których wjazd jest niezbędny i został uprzednio zaawizowany kierownikowi komórki organizacyjnej nadzorującej w Instytucji sprawy bezpieczeństwa Kompleksu, z zastrzeżeniem, że wjazd odbywa się wyłącznie na potrzeby realizacji zadania, dostawy, spotkania służbowego.
 2. Kierownik komórki organizacyjnej nadzorującej w Instytucji sprawy bezpieczeństwa Kompleksu, wydaje właściwe karty zezwalające na wjazd, w oparciu o wnioski kierowników innych komórek organizacyjnych, zgłoszenia przyjazdu gości, służb serwisowych, dostaw, itp. Prowadzi on również rejestr wydanych kart, rejestr wjazdu pojazdów na Kompleks, a także dokonuje kontroli uprawnień do wjazdu.
 3. Karty zezwalające na jednorazowy wjazd, w imieniu kierownika komórki organizacyjnej nadzorującej w Instytucji sprawy bezpieczeństwa Kompleksu, wydaje pracownik Ochrony przy wjeździe na Kompleks.
 4. Osoby, których pojazdy kołowe mają prawo poruszać się po Kompleksie w oparciu
  o wydane karty, mają obowiązek umieszczenia tych przepustek w widocznym miejscu
  w pojeździe (przednia szyba pojazdu).
 5. Wydanych kart nie wolno udostępniać osobom trzecim.
 6. Kierownik komórki organizacyjnej, wnioskującej o wydanie karty dla służb serwisowych, zobowiązany jest poinformować kierownika komórki organizacyjnej nadzorującej w Instytucji sprawy bezpieczeństwa Kompleksu o zakończeniu obowiązywania poszczególnych umów serwisowych i konieczności odebrania karty.
 7. Na drogach na Kompleksie obowiązują przepisy o ruchu drogowym. Pojazdy mogą poruszać się wyłącznie po wyznaczonych drogach, z prędkością nie większą niż 20km/h. Parkowanie dozwolone jest wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych. Szczegółowe zasady poruszania się pojazdów mechanicznych określają znaki drogowe umieszczone na Kompleksie.
 8. Na Kompleks prowadzi pięć wjazdów:
  1. Przez bramę historyczną od ul. Targowej – wyłącznie po uzyskaniu zgody Dyrektora
   lub kierownika komórki organizacyjnej nadzorującej sprawy bezpieczeństwa Kompleksu;
  2. Od strony ul. Tuwima – wjazd dostępny w godzinach 6-20, lub w innych godzinach
   po poinformowaniu pracownika ochrony;
  3. Od strony ul. Wojciecha Hasa – wjazd dostępny w godzinach 7-9, lub w innych godzinach
   po poinformowaniu pracownika Ochrony;
  4. Wjazd techniczny od strony północno-zachodniej – wjazd dostępny wyłącznie dla służb serwisowych i dostaw.
  5. Wjazdy techniczne od strony ulicy Barbary Sass-Zdort – wjazd dostępny wyłącznie dla służb serwisowych i dostaw.
 9. Wszystkie wjazdy stanowią jednocześnie drogi ewakuacyjne oraz pożarowe i stały dostęp do nich mają właściwe służby ratownicze.
 10. Instytucja może udostępniać miejsca postojowe dla gości na dodatkowym zewnętrznym parkingu znajdującym się poza terenem Kompleksu, na odrębnie określonych zasadach.
 11. Na Kompleksie, w odniesieniu do pojazdów mechanicznych, zabrania się w szczególności:
  1. ich mycia;
  2. prowadzenia ich napraw;
  3. wjazdu pojazdami zawierającymi reklamy wielkoformatowe bez pisemnej zgody Dyrektora;
  4. wjazdu pojazdami przewożącymi substancje chemiczne, wybuchowe i niebezpieczne.
 12. Instytucja zastrzega sobie prawo odholowania z Kompleksu pojazdów uznanych za porzucone lub zagrażające bezpieczeństwu.

 

§8

 1. Wstęp do Obiektów na Kompleksie dozwolony jest wyłącznie w godzinach pracy Instytucji. Godziny otwarcia poszczególnych stref aktywności w Obiektach wskazane są w załącznikach
  do niniejszego Regulaminu, lub wskazane są poprzez podanie do publicznej wiadomości czasu rozpoczęcia poszczególnych aktywności.
 2. Obiekty na Kompleksie podzielone są na następujące strefy dostępu:
  1. ogólnodostępne, dostępne w godzinach pracy Instytucji;
  2. biletowane, do których dostęp następuje po zakupie biletu lub okazaniu innego dokumentu upoważniającego do wstępu;
  3. ograniczone, do których dostęp następuje na podstawie identyfikatora z elektroniczną kartą dostępu lub za pomocą kodu cyfrowego.
 3. W Obiektach EC1 Wschód oraz EC1 Zachód zlokalizowane są punkty recepcyjne, oznaczone jako Punkty Ochrony. Odpowiadają one w szczególności za:
  1. udzielanie informacji w zakresie poruszania się po Kompleksie oraz poszczególnych Obiektach;
  2. zapewnienie bezpieczeństwa, w tym przyjmowanie zgłoszeń o incydentach i zagrożeniach;
  3. ewidencjonowanie wejść i wyjść do Obiektów oraz wydawanie identyfikatorów dla gości
   i serwisów stałych i tymczasowych;
  4. informowanie pracowników Instytucji o oczekujących na nich gościach.
 4. W Obiektach na Kompleksie zabrania się:
  1. przebywania poza strefą, do której upoważnia posiadany bilet lub identyfikator;
  2. prowadzenia wszelkiej działalności komercyjnej, reklamowej i agitacyjnej bez uzyskania pisemnej zgody Dyrektora;
  3. spożywania alkoholu, a także przebywania w stanie po spożyciu alkoholu poza miejscami
   do tego wyznaczonymi, objętymi koncesją na sprzedawanie, bądź podawanie napojów alkoholowych;
  4. spożywania i przebywania pod wpływem środków odurzających;
  5. palenia wyrobów tytoniowych, w tym nowatorskich wyrobów tytoniowych oraz korzystania z papierosów elektronicznych;
  6. wprowadzania zwierząt za wyjątkiem psów przewodników osób niewidomych
   i niedowidzących oraz psów asystujących osobom niepełnosprawnym ruchowo;
  7. niszczenia, naruszania i wynoszenia jakichkolwiek elementów stanowiących wyposażenie obiektów oraz mienie Instytucji, a także podejmowania działań skutkujących zniszczeniem mienia innych osób;
  8. wnoszenia broni, materiałów wybuchowych, niebezpiecznych i innych przedmiotów stanowiących zagrożenie na bezpieczeństwa i życia innych osób;
  9. wprowadzania rowerów, hulajnóg, deskorolek i innych podobnych urządzeń oraz poruszania się na nich;
  10. spożywania posiłków i napojów poza miejscami wyznaczonymi, z zastrzeżeniem, że zakaz ten nie dotyczy karmienia dzieci do lat 3;
  11. zachowywania w sposób zakłócający porządek i naruszający ogólnie przyjęte normy zachowania w miejscach publicznych;
  12. korzystania z urządzeń i instrumentów wytwarzających nadmierne dźwięki, hałasy, efekty świetlne;
  13. blokowania wejść, schodów i innych ciągów komunikacyjnych, w szczególności dróg ewakuacyjnych;
  14. pozostawiania bez opieki rzeczy osobistych, bagażu i innych przedmiotów.

 

§9

 1. Na Kompleksie mogą zostać wprowadzone okresowo lub na stałe dodatkowe, szczegółowe zakazy, nie wymienione w §8 ust.4.
 2. Wszelkie zauważone szkody i naruszenia porządku na Kompleksie należy niezwłocznie zgłosić Ochronie, lub pracownikowi Instytucji.
 3. Wszelkie rzeczy zagubione lub porzucone na Kompleksie, przekazane pracownikom Instytucji,
  są deponowane w Punktach obsługi na okres 14 dni, a po tym terminie przekazywane do biura rzeczy znalezionych prowadzonego przez Urząd Miasta Łodzi.

 

§10

 1. Obiekty objęte są Systemem Kontroli Dostępu, który:
  1. uniemożliwia osobom nieupoważnionym wstęp do stref ograniczonych;
  2. umożliwia kontrolę przebywania w strefach ograniczonych osób uprawnionych;
  3. zabezpiecza obiekty przed włamaniem, aktami wandalizmu, zniszczeniem lub kradzieżą mienia oraz aktami przemocy lub terroru.
 2. W Systemie Kontroli Dostępu wyróżnia się następujące typy identyfikatorów – kart dostępu:
  1. stały, umożliwiający wstęp do wszystkich pomieszczeń z wyjątkiem pomieszczeń wyłączonych – dla pracowników Instytucji, stałych współpracowników, stażystów, praktykantów i wolontariuszy;
  2. serwisowy, umożliwiający wstęp do określonych stref – dla pracowników zewnętrznych firm, z którymi Instytucja zawarła długoterminowe umowy serwisowe;
  3. tymczasowy, uprawniający do wejścia do określonych stref;
  4. dla najemców długoterminowych, uprawniający do wejścia do określonych stref;
  5. identyfikator dla gości, bez karty dostępu – uprawniający do poruszania się po strefie ograniczonej w towarzystwie pracownika Instytucji.
 3. Nadzór i kontrolę na funkcjonowaniem Systemu Kontroli Dostępu pełni kierownik komórki organizacyjnej nadzorującej w Instytucji sprawy bezpieczeństwa Kompleksu. Odpowiada
  on w szczególności za:
  1. wystawianie, wydawanie i odbiór identyfikatorów - kart dostępu osobom uprawnionym,
   w tym przekazywanie identyfikatorów – kart dostępu serwisowych, tymczasowych
   i dla gości pracownikom ochrony;
  2. prowadzenie rejestru wydanych identyfikatorów – kart dostępu;
  3. określanie stref dostępu przypisanych poszczególnym identyfikatorom – kartom dostępu.
  4. kontrolowanie uprawnień do przebywania w danej strefie dostępu.
 4. Czynności wskazane w ust. 3, z wyjątkiem czynności nadzorczych nad Systemem Kontroli Dostępu, może pełnić w imieniu kierownika komórki organizacyjnej nadzorującej w Instytucji sprawy bezpieczeństwa Kompleksu, upoważniony pracownik tej komórki.
 5. Identyfikatory – karty dostępu serwisowe i tymczasowe oraz identyfikatory dla gości są wydawane osobom uprawnionym w Punktach Ochrony. Pracownik Ochrony prowadzi rejestr wydanych
  i zwróconych identyfikatorów, uwzględniający w szczególności dane osoby
  go pobierającej/zwracającej i czas pobrania/zwrotu.
 6. Kierownicy komórek organizacyjnych Instytucji występują mailowo do osoby wskazanej w ust.3
  o wydanie identyfikatora – karty dostępu:
  1. stałego - dla siebie i podległych im pracowników,
  2. serwisowego – dla firm serwisowych, z którymi umowy nadzoruje dana komórka organizacyjna,
  3. tymczasowego – w związku z prowadzonymi przez te komórkę organizacyjną działaniami;
  4. dla najemców długoterminowych – w związku z nadzorem nad realizowaną umową najmu.
 7. Pracownicy Instytucji dokonują odbioru i zwrotu identyfikatora dla gości w Punkcie Ochrony.
 8. Zwrot identyfikatora – karty:
  1. stałego – następuje w momencie ustania okresu obowiązywania umowy o pracę, cywilno-prawnej, stażu, praktyk, wolontariatu;
  2. pozostałych – następuje w momencie opuszczenia obiektu.
 9. W przypadku zagubienia lub uszkodzenia identyfikatora – karty dostępu należy ten fakt niezwłocznie zgłosić kierownikowi lub pracownikowi komórki organizacyjnej nadzorującej
  w Instytucji sprawy bezpieczeństwa Kompleksu, lub pracownikowi Ochrony.
 10. Wzory identyfikatorów – kart dostępu określa załącznik do Regulaminu.
 11. Osoby przebywające na Kompleksu, którym zostały wydane identyfikatory – karty dostępu, mają obowiązek nosić je w widocznym miejscu.
 12. Z identyfikatora – karty dostępu może korzystać wyłącznie osoba, której został on wydany. Przekazywanie wydanego identyfikatora – karty dostępu innym osobom oraz korzystanie z niego przez osoby nieuprawnione jest zabronione.

 

§11

 1. W Obiektach na Kompleksie dostępne są oznaczone szatnie oraz szafki depozytowe. Korzystanie z szatni i szafek depozytowych nie jest obowiązkowe chyba, że wymagają tego szczegółowe zasady wstępu na teren danej aktywności.
 2. Korzystanie z szatni jest bezpłatne.
 3. Korzystanie z szafek depozytowych następuje po uiszczeniu kaucji w wysokości 2 złotych. Kaucja jest zwracana w momencie zwolnienia szafki.
 4. W szatniach przechowuje się nakrycia wierzchnie, parasole, kapelusze, bagaże, itp. Wszelkie mniejsze części ubrania, takie jak rękawiczki czy szaliki powinny zostać starannie schowane
  i zabezpieczone, aby nie wypadały z okrycia.
 5. W szatniach i szafkach depozytowych nie wolno pozostawiać przedmiotów wartościowych.
 6. Rzeczy pozostawione w szatniach wydawane są na podstawie otrzymanego numerka szatniowego, za jego zwrotem.
 7. W przypadku zagubienia numerka szatniowego lub klucza do szafki depozytowej, pozostawione rzeczy będą wydane na podstawie sporządzonego protokołu, po określeniu przez potencjalnego właściciela cech charakterystycznych pozostawionych rzeczy.
 8. Rzeczy pozostawione w szatniach i szafkach depozytowych po zakończeniu pracy Instytucji
  w danym dniu przekazywane są do depozytu w najbliższym Punkcie obsługi na Kompleksie
  na okres 14 dni, a po tym terminie przekazywane do biura rzeczy znalezionych prowadzonego przez Urząd Miasta Łodzi.

 

 

 

 

 

 

ROZDZIAŁ IV

Szczegółowe regulacje dotyczące przebywania w poszczególnych Strefach aktywności

 

§12

 1. Zasady przebywania w poszczególnych Strefach aktywności na Kompleksie zostały szczegółowo określone w załącznikach do Regulaminu.
 2. Postanowienia określone w załącznikach do Regulaminu należy traktować łącznie z ogólnymi postanowieniami Regulaminu, wskazanymi w szczególności w jego Rozdziale III.
 3. W przypadku nie opisanych szczegółowo w załącznikach aktywności o charakterze jednorazowym, organizowanych na Kompleksie, zarówno biletowanych, jak i odbywających się w strefach ogólnodostępnych, obowiązują ogólne zasady regulujące przebywanie naKompleksie, opisane
  w niniejszym Regulaminie, a także ewentualne dodatkowe polecenia pracowników Instytucji obsługujących daną aktywność.

 

ROZDZIAŁ VI

Postanowienia końcowe

 

§13

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2017 r.
 2. Instytucja jest uprawniona do dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie. Zmieniony Regulamin zostanie podany do wiadomości w sposób określony w §2 ust.5. na 14 dni
  przed wejściem w życie zmienionych postanowień.
 3. Wszelkie skargi i wnioski dotyczące funkcjonowania Kompleksu należy kierować do Dyrektora listownie lub drogą mailową na adres Instytucji.
 4. Wykaz załączników do Regulaminu:
  1. Mapa obszaru kompleksu EC1;
  2. Wzory identyfikatorów – kart dostępu, identyfikatorów oraz kart uprawniających do wjazdu na teren kompleksu (ZAŁĄCZNIK TYLKO DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO)
  3. Zasady zakupu i rezerwacji biletów;
  4. Szczegółowe zasady dla odwiedzających Planetarium i Sferyczne Kino 3d
  5. Zasady zwiedzania Kompleksu w ramach wycieczek zorganizowanych;
  6. Szczegółowe zasady dla odwiedzających wystawę „Leonardo da Vinci – Energia Umysłu”.

 

 

Załącznik nr 1

Do Regulaminu Kompleksu

„EC1 Łódź – Miasto Kultury” w Łodzi

 

 

Załącznik nr 2

 

Do Regulaminu Kompleksu

„EC1 Łódź – Miasto Kultury” w Łodzi

ZAŁĄCZNIK TYLKO DO UZYTKU WEWNĘTRZNEGO

 

 

 

 

 

Załącznik nr 3

Do Regulaminu Kompleksu

„EC1 Łódź – Miasto Kultury” w Łodzi

 

 

ZASADY ZAKUPU I REZERWACJI BILETÓW

 

§1

Ogólne zasady zakupu biletów

 

 1. Wstęp do stref biletowanych na aktywności organizowane przez Instytucję na Kompleksie następuje po okazaniu ważnego biletu w formie papierowej bądź elektronicznej, lub innego dokumentu upoważniającego do wejścia.
 2. Zakupiony bilet jest ważny wyłącznie podczas aktywności, która została na nim wskazana. Bilet może wskazywać także dzień i godzinę aktywności, podczas której zachowuje on ważność.
 3. W przypadku biletów zawierających oznaczony numer miejsca lub strefy, jego posiadacz jest zobowiązany do zajęcia tego miejsca lub przebywania w oznaczonej strefie.
 4. Rodzaje i ceny dostępnych biletów do poszczególnych stref wskazuje obowiązujący w Instytucji cennik. W przypadku wydarzeń biletowanych o charakterze jednorazowym lub wydarzeń specjalnych ograniczonych czasowo, rodzaje i ceny biletów mogą zostać wskazane
  poza obowiązującym cennikiem, za pośrednictwem ogłoszeń, reklam, itp.
 5. Sprzedaż biletów na wszelkie aktywności biletowane, organizowane przez Instytucję prowadzona jest:
  1. w Punktach obsługi i innych wyznaczonych punktach sprzedaży w Kompleksie,
   w tym w mobilnych punktach kasowych;
  2. za pośrednictwem Witryny internetowej, na dodatkowych warunkach określonych w §3 niniejszych Zasad;
  3. Przez podmioty zewnętrzne, na mocy zawartych przez Instytucję umów.
 6. Sprzedaż biletów na organizowane przez Instytucję aktywności z ograniczoną liczbą miejsc
  jest możliwa, pod warunkiem ich dostępności.
 7. Instytucja zastrzega sobie również możliwość wstrzymania sprzedaży biletów oraz całkowitego wstrzymania wejść na wszelkie organizowane przez nią aktywności w przypadku, gdy liczba gości osiągnie dopuszczalny limit.
 8. Osoba dokonująca zakupu biletu zobowiązana jest do zachowania paragonu, faktury
  lub potwierdzenia dokonania przelewu bankowego, stanowiących dowód zakupu biletu.
 9. Punkty obsługi i inne punkty sprzedaży na Kompleksie przyjmują płatność w walucie polskiej
  oraz akceptują płatność kartami płatniczymi. Wykaz akceptowanych kart płatniczych dostępny jest w tych punktach.
 10. Ceny biletów podawane do wiadomości, w tym zawarte w cennikach i podane na biletach,
  są cenami brutto, zawierającymi podatek VAT obliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 11. Zakup biletu ulgowego, lub innego rodzaju biletu w cenie promocyjnej, możliwy jest po okazaniu przy jego zakupie dokumentu potwierdzającego uprawnienie do ulgi. W przypadku zakupu biletu za pośrednictwem Witryny internetowej, dokument ten należy okazać osobie dokonującej sprawdzenia ważności biletu przy wejściu w strefę biletowaną. Wykaz dokumentów uprawniających do uzyskania ulgi na zakupu biletu wskazany jest w obowiązującym w Instytucji cenniku biletów.
 12. Zakupiony bilet należy zachować aż do momentu opuszczenia strefy biletowanej.
 13. Nabywca biletu ponosi wyłączną odpowiedzialność za jego udostępnianie osobom trzecim.
  W przypadku stawienia się w miejscu sprawdzania ważności biletu kilku osób z tym samym biletem, upoważnioną do wejścia do strefy biletowanej będzie osoba, która zrealizowała bilet jako pierwsza.
 14. W przypadku podejrzeń co do autentyczności biletu, pracownik Instytucji ma prawo odmówić wstępu na teren strefy biletowanej jego posiadaczowi.

 

§2

Zasady rezerwacji biletów

 

 1. Rezerwacji biletów na aktywności biletowane, organizowane przez Instytucję, można dokonywać:
  1. drogą telefoniczną pod podanymi do publicznej wiadomości numerami telefonu;
  2. osobiście w Punktach obsługi;
  3. za pośrednictwem witryny internetowej.
 2. Rezerwacja biletów na organizowane przez Instytucję aktywności z ograniczoną liczbą miejsc jest możliwa, pod warunkiem ich dostępności.
 3. Instytucja zastrzega sobie możliwość przeznaczenia biletów wyłącznie do sprzedaży,
  bez możliwości ich rezerwowania.
 4. Dokonanie rezerwacji biletów nie wiąże się z żadnymi kosztami, poza kosztami połączenia telefonicznego lub kosztami połączenia z siecią Internet, które to koszty ponosi osoba dokonująca rezerwacji, zgodnie ze stawkami operatora telekomunikacyjnego, z którego usług korzysta.
 5. Instytucja, jako operator Witryny internetowej, świadczy usługi rezerwacji biletów drogą internetową w sposób zgodny z postanowieniami niniejszego Regulaminu. Instytucja zastrzega sobie prawo dokonywania zmian Regulaminu w każdym czasie, przy czym każda zmiana Regulaminu wymaga publikacji w witrynie w sposób widoczny dla osób korzystających z Witryny internetowej.
 6. W przypadku zmiany zapisów Regulaminu w zakresie rezerwacji biletów za pośrednictwem Witryny internetowej, zastosowanie mają zapisy będące aktualne na dzień dokonania rezerwacji, chyba że osoba dokonująca rezerwacji na piśmie wyrazi zgodę na zastosowanie wobec niej nowych postanowień.
 7. Rezerwacja biletów na aktywności organizowane przez Instytucję za pośrednictwem Witryny internetowej wymaga zapoznania się przez rezerwującego z niniejszym Regulaminem
  i akceptacji jego treści poprzez zatwierdzenie opcji „akceptuję” podczas procesu rezerwacji
  w Witrynie internetowej.
 8. Rezerwacja biletów na aktywności organizowane przez Instytucję za pośrednictwem Witryny internetowej wymaga kompletnego i uważnego wypełnienia formularza rezerwacji
  oraz stosowania się do zawartych w Witrynie internetowej instrukcji. Osoba dokonująca rezerwacji zobowiązana jest do podawania prawdziwych danych oraz nie przesyłania żadnych treści o charakterze bezprawnym, zabronionym przez obowiązujące prawo. Instytucja nie ponosi odpowiedzialności za straty poniesione przez bilet za pośrednictwem Witryny internetowej, związane z nieuważnym lub błędnym wypełnieniem formularza.
 9. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości działania formularza rezerwacji zamieszczonego
  w witrynie internetowej, należy niezwłocznie skontaktować się z Instytucją, jako jej operatorem. Zgłoszenie nieprawidłowości działania formularza jest podstawą i warunkiem skutecznego składania reklamacji z tytułu niemożliwości bądź utrudnień w rezerwacji biletów
  za pośrednictwem Witryny internetowej.
 10. Osoba dokonująca rezerwacji biletu za pośrednictwem Witryny internetowej ma prawo złożenia reklamacji dotyczącej tego procesu w ciągu 7 dni kalendarzowych od dnia dokonania rezerwacji. Reklamacja może zostać złożona drogą elektroniczną, w sposób wskazany w Witrynie internetowej. W reklamacji osoba ją składająca winna jest podać w szczególności swoje imię
  i nazwisko, adres e-mailowy, numer transakcji lub rezerwacji, której dotyczy reklamacja oraz przyczynę złożenia reklamacji. Instytucja rozpatruje reklamację w terminie 7 dni roboczych
  od dnia jej otrzymania. O rezultacie jej rozpatrzenia Instytucja informuje osobę składającą reklamację na piśmie przesłanym drogą elektroniczną, na adres mailowy wskazany w reklamacji. Rozpatrzenie reklamacji nie wyłącza prawa osoby dokonującej zakupu lub rezerwacji biletu
  do dochodzenia roszczeń na zasadach ogólnych.
 11. Fakt dokonania rezerwacji za pośrednictwem Witryny internetowej zostaje potwierdzony osobie rezerwującej bilety w formie mailowej, na adres wskazany w formularzu rezerwacji. Potwierdzenie zawiera numer rezerwacji oraz liczbę i wartość zarezerwowanych biletów.
  W przypadku rezerwacji biletów na aktywności z numerowanymi miejscami i/lub aktywności, rozpoczynające się w konkretnym dniu i godzinie, dane te również zostaną zawarte
  w potwierdzeniu. Operator Witryny internetowej nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie wiadomości mailowej zawierającej potwierdzenie w przypadkach, gdy osoba dokonująca rezerwacji poda błędny adres mailowy, jak również gdy system antyspamowy skrzynki mailowej osoby dokonującej rezerwacji uniemożliwi dostarczenie potwierdzenia.
 12. W przypadku dokonywania rezerwacji biletów osobiście w Punktach obsługi lub drogą telefoniczną, pracownik Instytucji podaje osobie dokonującej rezerwacji informacje o numerze rezerwacji, ilości i wartości zarezerwowanych biletów oraz terminie odbioru biletów. W przypadku rezerwacji biletów na aktywności z numerowanymi miejscami i/lub aktywności, rozpoczynające się w konkretnym dniu i godzinie, informacje te również zostaną przekazane osobie dokonującej rezerwacji.
 13. Zarezerwowane bilety mogą być odebrane w Punktach obsługi w nieprzekraczalnym terminie wskazanym w potwierdzeniu, formularzu rezerwacji lub przekazanym przez pracownika Instytucji. Po przekroczeniu wskazanego terminu odbioru, rezerwacja automatycznie zostaje anulowana,
  a bilet wraca do puli sprzedażowej.
 14. Warunkiem odbioru biletów jest podanie otrzymanego w potwierdzeniu numeru rezerwacji. Przy odbiorze biletów, osoba dokonująca ich rezerwacji zobowiązana jest do zapłaty ceny podanej w potwierdzeniu dokonania rezerwacji. W przypadku korzystania ze zniżek w cenie biletu, zgodnych z cennikiem biletów, osoba dokonująca odbioru zarezerwowanych biletów zobowiązana jest udokumentować prawo do przysługującej zniżki. W przypadku braku możliwości udokumentowania prawa do zniżki, osoba dokonująca zakupu zarezerwowanych biletów ma prawo zrezygnować z ich zakupu lub dokonać zakupu w pełnej cenie.

 

§3

Zasady zakupu biletów online za pośrednictwem Witryny internetowej

 

 1. Instytucja, jako operator Witryny internetowej, świadczy usługi sprzedaży biletów drogą internetową w sposób zgodny z postanowieniami niniejszego Regulaminu. Instytucja zastrzega sobie prawo dokonywania zmian Regulaminu w każdym czasie, przy czym każda zmiana Regulaminu wymaga publikacji w Witrynie internetowej w sposób widoczny dla osób z niej korzystających.
 2. W przypadku zmiany zapisów Regulaminu w zakresie zakupu biletów za pośrednictwem Witryny internetowej, zastosowanie mają zapisy będące aktualne na dzień dokonania zakupu, chyba że osoba dokonująca zakupu na piśmie wyrazi zgodę na zastosowanie wobec niej nowych postanowień.
 3. Zakup biletów na aktywności organizowane przez Instytucję za pośrednictwem Witryny internetowej wymaga zapoznania się przez kupującego z niniejszymi Zasadami i akceptacji ich treści poprzez zatwierdzenie opcji „akceptuję” podczas procesu zakupu w Witrynie internetowej.
 4. Zakup biletów na aktywności organizowane przez Instytucję za pośrednictwem Witryny internetowej wymaga kompletnego i uważnego wypełnienia formularza zakupu oraz stosowania się do zawartych w Witrynie internetowej instrukcji. Instytucja nie ponosi odpowiedzialności
  za straty poniesione przez kupującego bilet za pośrednictwem Witryny internetowej związane
  z nieuważnym lub błędnym wypełnieniem formularza zakupu.
 5. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości działania formularza zakupu zamieszczonego
  w Witrynie internetowej, należy niezwłocznie skontaktować się z Instytucją, jako jej operatorem. Zgłoszenie nieprawidłowości działania formularza jest podstawą i warunkiem skutecznego składania reklamacji z tytułu niemożliwości bądź utrudnień w zakupie biletów za pośrednictwem Witryny internetowej.
 6. Po dokonaniu zakupu i opłaceniu biletu za pośrednictwem Witryny internetowej, bilet można samodzielnie wydrukować, odebrać w Punkcie obsługi, lub pobrać i zachować na urządzeniu mobilnym. Po stronie osoby dokonującej zakupu leży weryfikacja poprawności i zgodności dokonanego zamówienia z danymi zawartymi na bilecie, w szczególności w przypadku, gdy zawiera on datę i godzinę wejścia na teren danej strefy biletowanej.
 7. Dokonanie płatności za bilet zakupiony za pośrednictwem Witryny internetowej jest możliwe
  za pośrednictwem strony internetowej www.dotpay.pl, na którą kupujący bilet zostaje przekierowany bezpośrednio po złożeniu zamówienia. Zasady dokonywania płatności określa regulamin dokonywania wpłat w serwisie Dotpay.
 8. Użytkownik ma możliwość zapłaty za zamówione bilety wyłącznie za pomocą form płatności udostępnionych na stronie www.dotpay.pl
 9. Płatność wynikająca z jednego zamówienia powinna zostać dokonana jednorazowo, w całości oraz zawierać cenę wszystkich zamówionych biletów.
 10. Płatność powinna być dokonana nie wcześniej niż w momencie złożenia zamówienia i nie później niż w czasie 90 minut od momentu złożenia zamówienia. W przypadku braku dokonania płatności po upływie tego czasu, zamówienie zostanie anulowane, o czym osoba dokonująca zamówienia zostanie poinformowana drogą mailową, na adres wskazany w formularzu zamówienia.
 11. Fakt dokonania zapłaty zostaje potwierdzony kupującemu w formie mailowej, na adres wskazany w formularzu zakupu.
 12. Niedokonanie przez osobę kupującą odbioru potwierdzenia, nie stanowi podstawy żądania zwrotu kosztów biletu lub obniżenia ceny.
 13. Osoba dokonująca zakupu biletu za pośrednictwem Witryny internetowej ma prawo złożenia reklamacji dotyczącej tego procesu w ciągu 7 dni kalendarzowych od dnia dokonania zakupu. Reklamacja może zostać złożona drogą elektroniczną, w sposób wskazany w Witrynie internetowej. W reklamacji osoba ją składająca winna jest podać w szczególności swoje imię
  i nazwisko, adres e-mailowy, numer transakcji lub rezerwacji, której dotyczy reklamacja
  oraz przyczynę złożenia reklamacji. Instytucja rozpatruje reklamację w terminie 7 dni roboczych od dnia jej otrzymania. O rezultacie jej rozpatrzenia Instytucja informuje osobę składającą reklamację na piśmie przesłanym drogą elektroniczną, na adres mailowy wskazany w reklamacji. Rozpatrzenie reklamacji nie wyłącza prawa osoby dokonującej zakupu biletu do dochodzenia roszczeń na zasadach ogólnych.
 14. Reklamacje dotyczące płatności należy składać zgodnie z regulaminem dokonywania płatności
  w serwisie Dotpay, zamieszczonym na stronie www.dotpay.pl

 

§4

Zasady dotyczące zwrotów biletów

 

 1. Zakupione bilety nie podlegają zwrotowi ani wymianie na bilety w innej cenie, na inną aktywność lub inny termin wejścia.
 2. Zwrot ceny zakupu biletu lub jego wymiana dopuszczalna jest jedynie:
  1. w przypadku braku możliwości skorzystania z aktywności, na które bilet został zakupiony,
   z przyczyn leżących po stronie Instytucji,
  2. w przypadku stwierdzenia braku uprawnień do skorzystania ze zniżki na bilet zakupiony drogą internetową, możliwa jest jedynie wymiana na bilet w pełnej cenie.
 3. W przypadkach opisanych w ust. 2, zwrot lub wymiana następuje za pośrednictwem Punktu obsługi.
 4. Wniosek o zwrot lub zamianę biletu w przypadkach opisanych w ust. 2 powinien być złożony
  w formie pisemnej w ciągu 48 godzin od zaistnienia przyczyny skutkującej koniecznością dokonania zwrotu lub zamiany i zawierać co najmniej:
  1. Imię i nazwisko oraz numer telefonu lub adres e-mail osoby wnioskującej, pozwalające
   na skuteczne poinformowanie jej o rozpatrzeniu wniosku;
  2. Powód dokonania zwrotu lub zamiany;
  3. Załączniki w postaci biletów lub innych dowodów zakupu;
  4. Własnoręczny podpis osoby wnioskującej.
 5. O ile nie jest możliwe rozpatrzenie wniosku od ręki, osoba wnioskująca zostanie poinformowana o rozpatrzeniu wniosku w terminie 7 dni od jego złożenia. W uzasadnionych przypadkach kierownik komórki organizacyjnej odpowiadającej w Instytucji za obsługę klienta może przedłużyć termin rozpatrzenia wniosku, o czym informuje osobę wnioskującą.
 6. Wypłata należności z tytułu pozytywnie rozpatrzonego wniosku o zwrot ceny zakupu biletu może nastąpić w nieprzekraczalnym terminie 30 dni od daty poinformowania o rozpatrzeniu wniosku.
 7. Zwrot i wymiana biletu w szczególności nie są możliwe w sytuacji, gdy posiadacz biletu w skutek naruszenia niniejszego Regulaminu został poproszony o opuszczenie danej strefy biletowanej, obiektu lub kompleksu oraz gdy został z nich wyprowadzony przez służby porządkowe.
 8. Na podstawie art. 38 pkt 12 Ustawy o prawach konsumenta, prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość, nie przysługuje konsumentowi
  w odniesieniu do umowy o świadczenie usług związanych z wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi.

 

§5

Dane osobowe

 

 1. Dokonanie rezerwacji lub zakupu biletów za pośrednictwem Witryny internetowej wymaga wyrażenia przez osobę rezerwującą/kupującą zgody na przetwarzanie jej danych osobowych przez Instytucję.
 2. Dokonanie rezerwacji biletu drogą telefoniczną lub osobiście w Punktach obsługi w Kompleksie rozumiane jest jako wyrażenie zgody przez osobę dokonującą rezerwacji
  na przetwarzanie jej danych osobowych przez Instytucję.
 3. Administratorem danych osobowych, przetwarzanych na podstawie udzielonej zgody, jest Instytucja, o ile nic innego nie wynika z informacji podanych w Witrynie internetowej.
 4. Dane osobowe, o których mowa w ust.1, przetwarzane są przez Instytucję jedynie w celu
  i na zasadach określonych w klauzuli o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zamieszczonej w Witrynie internetowej.
 5. Osoby które przekazały Instytucji swoje dane osobowe i wyraziły zgodę na ich przetwarzanie mają prawo dostępu do swoich danych, prawo ich poprawienia oraz wniesienia żądania
  o zaprzestaniu ich przetwarzania.
 6. Z wyjątkiem przypadków szczegółowo określonych w poszczególnych klauzulach zgody
  na przetwarzanie danych osobowych, postanowieniach Regulaminu lub przypadkach określonych przepisami prawa, dane osobowe podane przez osoby rezerwujące/kupujące bilet przekazane Instytucji nie będą udostępnianie osobom trzecim. W przypadku gdy Instytucja powierzy przetwarzanie danych osobowych podmiotowi trzeciemu, osoby dokonujące rezerwacji/zakupu zostaną o tym fakcie poinformowane w klauzuli dotyczącej wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 7. Instytucja zapewnia, że przekazane jej dane osobowe będą zabezpieczone środkami technicznymi zapewniającymi najwyższy, zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, poziom ich bezpieczeństwa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 4

do Regulaminu Kompleksu

„EC1 Łódź – Miasto Kultury” w Łodzi

 

 

Szczegółowe zasady dla odwiedzających Planetarium i Sferyczne Kino 3d

 

 1. Niniejszy załącznik do Regulaminu opisuje szczegółowe zasady obowiązujące osoby uczestniczące we wszystkich pokazach pod kopułą Planetarium oraz Sferycznego Kina 3d, w tym stałych pokazach o charakterze edukacyjnym i pokazach specjalnych i należy go traktować łącznie
  z ogólnymi zasadami wstępu i przebywania na Kompleksie, opisanymi w Rozdziale III Regulaminu Kompleksu EC1.
 2. Wejście do kopuły Planetarium lub Sferycznego kina 3d jest możliwe tylko po upoważnieniu przez pracownika Instytucji, zajmującego się obsługą Planetarium lub Sferycznego Kina 3d,
  po okazaniu ważnego biletu lub innego dokumentu uprawniającego do uczestnictwa w seansie lub innym wydarzeniu odbywającym się w kopule.
 3. Zakup i rezerwacja biletów odbywa się na zasadach określonych w załączniku nr 3
  do Regulaminu Kompleksu EC1.
 4. Odbiór rezerwacji biletów powinien nastąpić w Punkcie obsługi najpóźniej na 30 minut przed pokazem chyba, że w toku procesu rezerwacji podana została inna informacja.
 5. Ceny biletów na pokazy w Planetarium i Sferycznym Kinie 3d, a także zasady przysługiwania zniżek, określa cennik biletów obowiązujący w Instytucji.
 6. Pokazy w Planetarium i Sferycznym Kinie 3d odbywają się od wtorku do niedzieli w podanych do publicznej wiadomości godzinach. Poniedziałek jest w Planetarium i Sferycznym Kinie 3d dniem technicznym, w którym jest ono niedostępne dla gości.
 7. Instytucja zastrzega sobie prawo do zamknięcia Planetarium i Sferycznego Kina 3d także w inne dni, niż wskazane powyżej.
 8. Godziny rozpoczęcia pokazów pod kopułą Planetarium i w Sferycznym Kinie 3d określone są
  w aktualnym repertuarze, cennikach, innych ofertach i reklamach. Godzina rozpoczęcia pokazu określa czas rozpoczęcia wszystkich elementów pokazu, w tym także bloków reklamowych, zwiastunów filmowych, części prelekcyjnych, wydarzenia głównego, itp.
 9. Ze względu na warunki panujące pod kopułą Planetarium i Sferycznego Kina 3d
  oraz ze względów bezpieczeństwa, po rozpoczęciu pokazu nie ma możliwości wejścia pod kopułę Planetarium i Sferycznego Kina 3d.
 10. Z uwagi na szczególny charakter i intensywność bodźców audiowizualnych, w pokazach
  w Planetarium i Sferycznym Kinie 3d nie mogą uczestniczyć dzieci, które nie ukończyły 5 roku życia. Dzieci do 7 roku życia powinny uczestniczyć w pokazach pod opieką rodziców
  lub pełnoletnich opiekunów.
 11. W przypadku uczestnictwa w pokazach grup szkolnych lub innych zorganizowanych grup młodzieży poniżej 18 roku życia, przez cały czas trwania pokazu powinny one się znajdować
  pod opieką wyznaczonych opiekunów.
 12. Z uwagi na szczególny charakter i intensywność bodźców audiowizualnych pokazy w Planetarium i Sferycznym Kinie 3d mogą wywoływać negatywne skutki zdrowotne u osób chorych
  na epilepsję lub choroby błędnika. Osoby z powyższymi schorzeniami uczestniczą w pokazach
  na własne ryzyko
 13. Bilety na pokaz w Planetarium lub Sferycznym Kinie 3d uprawniają do zajęcia miejsc na nich wskazanych, lub wskazanych przez pracownika obsługi.
 14. Okrycia wierzchnie i parasole należy bezwzględnie pozostawić w szatni.
 15. Pracownik obsługi Planetarium i Sferycznego Kina 3d ma prawo odmówić wstępu pod kopułę osobie, której zachowanie narusza postanowienia niniejszego Regulaminu, w szczególności osobie zachowującej się w sposób niekulturalny, naruszający ogólnie przyjęte normy zachowania
  w miejscach publicznych, a także osobie, co do której zachodzi uzasadnione podejrzenie,
  że znajduje się ona pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.
 16. W trakcie pokazu w Planetarium i Sferycznym Kinie 3d zabrania się także:
  1. prowadzenia głośnych rozmów
  2. używania urządzeń elektronicznych, mogących zakłócić przebieg pokazu, w szczególności telefonów komórkowych, laptopów, tabletów oraz innych urządzeń posiadających podświetlany wyświetlacz, bądź mogących emitować dźwięk.
  3. używania urządzeń rejestrujących obraz lub dźwięk.
  4. używania źródeł oświetlenia, takich jak latarki, wskaźniki laserowe, itp.
 17. Wszelkie naruszenia postanowień Regulaminu, a także zakłócenia w odbiorze pokazu pod kopułą, w tym także związane z nieprawidłowym działaniem systemu projekcyjnego, należy niezwłocznie przekazywać pracownikowi obsługi Planetarium lub Sferycznego Kina 3d.
 18. W przypadku stwierdzenia zachowania wskazanego w ust.16, a także naruszenia ogólnych zasad przebywania w obiekcie, określonych w Rozdziale III Regulaminu Kompleksu, pracownik obsługi Planetarium lub Sferycznego Kina 3d ma prawo żądać natychmiastowego zaprzestania naruszania opisanych zasad. W przypadku braku podporządkowania się poleceniom pracownika obsługi, osoba dokonująca naruszenia zasad zostanie usunięta z terenu kompleksu, zgodnie
  z postanowieniami zawartymi w §2 Regulaminu.
 19. W przypadkach uzasadnionych bezpieczeństwem innych osób przebywających pod kopułą Planetarium lub Sferycznego Kina 3d oraz w celu weryfikacji przestrzegania zakazu wnoszenia określonych w niniejszym Regulaminie przedmiotów, pracownicy obsługi oraz pracownicy ochrony są uprawnieni do poproszenia osoby wchodzącej pod kopułę o okazanie zawartości toreb, plecaków, kieszeni odzieży, itp. W razie odmowy okazania wnoszonych rzeczy, osobie tej odmówione zostanie prawo wstępu pod kopułę chyba, że wspomniane rzeczy pozostawi ona
  w szatni.

 

 

 

Załącznik nr 5
do Regulaminu Kompleksu
„EC1 Łódź – Miasto Kultury” w Łodzi

 

Zasady zwiedzania Kompleksu w ramach wycieczek zorganizowanych

 

 

 1. Niniejszy załącznik do Regulaminu opisuje szczegółowe zasady obowiązujące osoby uczestniczące w zwiedzaniu Kompleksu w ramach zorganizowanych wycieczek i należy go traktować łącznie
  z ogólnymi zasadami wstępu i przebywania na terenie Kompleksu, opisanymi w Rozdziale III Regulaminu Kompleksu.
 2. Przez zwiedzanie Kompleksu rozumie się usługę przeprowadzenia osób fizycznych
  po wyznaczonej trasie zlokalizowanej na terenie Kompleksu pod przewodnictwem pracownika Instytucji posiadającego wiedzę historyczną oraz merytoryczną na temat historii
  i funkcjonowania Instytucji.
 3. Udział w zwiedzaniu możliwy jest jedynie po zapoznaniu się z treścią Regulaminu i wyrażeniu zgody na przestrzeganie jego zapisów.
 4. Udział w zwiedzaniu Kompleksu odbywa się wyłącznie przy udziale upoważnionego pracownika Instytucji, po okazaniu biletu lub innego dokumentu upoważniającego do udziału.
 5. Zakup biletów odbywa się na zasadach określonych w załączniku nr 3 do Regulaminu Kompleksu.
 6. Ceny biletów na zwiedzanie Kompleksu, a także zasady przysługiwania zniżek, określa cennik biletów obowiązujący w Instytucji.
 7. Zakupiony bilet lub inny posiadany dokument uprawniający do udziału w zwiedzaniu, ważny jest jedynie w terminie na nim określonym.
 8. Zwiedzanie Kompleksu jest możliwe w terminach ogłoszonych uprzednio przez Instytucję,
  co najmniej w witrynie internetowej Instytucji.
 9. W przypadku grup zorganizowanych zwiedzanie możliwe jest także w innym, uzgodnionym
  z Dyrektorem terminie.
 10. Instytucja zastrzega sobie prawo do odwołania ogłoszonego terminu zwiedzania Kompleksu. Osoby, które zakupiły bilet mają wówczas prawo do żądania zwrotu ceny zakupu biletu, lub jego wymiany na inny dostępny termin zwiedzania.
 11. Każdorazowo, ogłaszając termin zwiedzania Kompleksu, Instytucja informuje o przebiegu trasy zwiedzania. Instytucja zastrzega sobie prawo do zmiany trasy zwiedzania z ważnych powodów.
 12. W zwiedzaniu jednorazowo może brać udział maksymalnie 40 osób.
 13. Uczestnicy zwiedzania mają obowiązek punktualnego stawienia się w podanym do wiadomości miejscu rozpoczęcia zwiedzania. Ze względu na szczególny charakter zwiedzania, po jego rozpoczęciu nie ma możliwości dołączenia do osób zwiedzających. Jeśli uczestnik zwiedzania nie stawi się o wyznaczonej godzinie w miejscu rozpoczęcia zwiedzania i z tego powodu nie weźmie udziału w zwiedzaniu, nie przysługuje mu roszczenie z tytułu zwrotu ceny zakupionego biletu.
 14. Ze względu na szczególny charakter przestrzeni Kompleksu, w zwiedzaniu nie mogą brać osoby poniżej 4 roku życia. Osoby małoletnie poniżej 12 roku życia, mogą brać udział w zwiedzaniu wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej.
 15. W przypadku zwiedzania przez zorganizowane grupy osób małoletnich, organizator grupy ma obowiązek zapewnić co najmniej jednego pełnoletniego opiekuna grupy, który będzie towarzyszył grupie w trakcie zwiedzania.
 16. Uczestnicy zwiedzania Kompleksu zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania poleceń pracownika Instytucji prowadzącego zwiedzanie oraz pracowników Ochrony.
 17. Pracownik Instytucji ma prawo odmówić udziału w zwiedzaniu Kompleksu osobie, której zachowanie narusza postanowienia niniejszego Regulaminu, w szczególności osobie zachowującej się w sposób niekulturalny, naruszający ogólnie przyjęte normy zachowania
  w miejscach publicznych, a także osobie, co do której zachodzi uzasadnione podejrzenie,
  że znajduje się ona pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.
 18. W trakcie zwiedzania zabrania się w szczególności:
 1. prowadzenia głośnych rozmów;
 2. używania urządzeń emitujących dźwięki, mogących zakłócać innym osobom udział
  w zwiedzaniu;
 3. używania źródeł oświetlenia, takich jak latarki, wskaźniki laserowe, itp.;
 4. ślizgania się po posadzkach i zjeżdżania po poręczach;
 5. naruszania elementów ekspozycji i wyposażenia Kompleksu;
 6. odłączania się od oprowadzanej po Kompleksie grupy;
 7. wchodzenia do przestrzeni i pomieszczeń Kompleksu, które nie zostały określone w trasie zwiedzania.
 1. Wszelkie naruszenia postanowień Regulaminu należy niezwłocznie przekazywać pracownikowi Instytucji prowadzącemu zwiedzanie Kompleksu.
 2. W przypadku stwierdzenia zachowania wskazanego w ust.18, a także naruszenia ogólnych zasad przebywania w obiekcie, określonych w Rozdziale III Regulaminu Kompleksu, pracownik Instytucji ma prawo żądać natychmiastowego zaprzestania naruszania opisanych zasad.
  W przypadku braku podporządkowania się poleceniom pracownika Instytucji, osoba dokonująca naruszenia zasad zostanie usunięta z terenu kompleksu, zgodnie z postanowieniami zawartymi
  w §2 Regulaminu.
 3. W przypadkach uzasadnionych bezpieczeństwem innych osób przebywających na terenie Kompleksu oraz w celu weryfikacji przestrzegania zakazu wnoszenia określonych w Regulaminie Kompleksu przedmiotów, pracownicy Instytucji oraz pracownicy Ochrony są uprawnieni
  do poproszenia osoby uczestniczącej w zwiedzaniu o okazanie zawartości toreb, plecaków, kieszeni odzieży, itp. W razie odmowy okazania wnoszonych rzeczy, osobie tej odmówione zostanie prawo udziału w zwiedzaniu chyba, że wspomniane rzeczy pozostawi ona w szatni.

 

 

 

Załącznik nr 6

do Regulaminu Kompleksu

„EC1 Łódź – Miasto Kultury” w Łodzi

 

 

Szczegółowe zasady dla odwiedzających wystawę „Leonardo da Vinci – Energia Umysłu”

 

 1. Niniejszy załącznik do Regulaminu opisuje szczegółowe zasady obowiązujące osoby odwiedzające wystawę „Leonardo da Vinci – Energia Umysłu”, zwaną dalej „Wystawą” i należy go traktować łącznie z ogólnymi zasadami wstępu i przebywania na terenie Kompleksu, opisanymi w Rozdziale III Regulaminu Kompleksu EC1.
 2. Wejście w strefę Wystawy jest możliwe tylko po upoważnieniu przez pracownika Instytucji, zajmującego się jej obsługą, po okazaniu ważnego biletu lub innego dokumentu uprawniającego do wstępu.
 3. Zakup biletów odbywa się na zasadach określonych w załączniku nr 3 do Regulaminu Kompleksu.
 4. Ceny biletów na wystawę, a także zasady przyznawania zniżek, określa cennik biletów obowiązujący w Instytucji.
 5. Wystawa jest dostępna dla odwiedzających od wtorku do niedzieli od godziny 9:00 do godziny 19:00, lub w innych, podanych do publicznej wiadomości godzinach. Poniedziałek jest dniem technicznym, w którym Wystawa jest niedostępna dla odwiedzających.
 6. Instytucja zastrzega sobie prawo do zamknięcia z ważnych przyczyn Wystawy dla odwiedzających także w inne dni, niż wskazane powyżej.
 7. Wejścia do strefy Wystawy odbywają się w godzinnych przedziałach czasowych, rozpoczynających się o każdej pełnej godzinie. Ostatni przedział czasowy wejścia rozpoczyna się na godzinę przed zamknięciem Wystawy.
 8. Zakupiony bilet upoważnia jego posiadacza do wejścia do strefy wystawy w podanym na bilecie dniu, w czasie 30 minut od rozpoczęcia podanego na bilecie przedziału czasowego wejścia.
 9. Strefę Wystawy należy opuścić do podanej w ust.5 godziny jej zamknięcia.
 10. Strefa Wystawy objęta jest limitem maksymalnej liczby odwiedzających w danym momencie, wynoszącym 400 osób. W przypadku osiągnięcia maksymalnej liczby odwiedzających w danym momencie, Pracownik obsługi Wystawy może wstrzymać wstęp w strefę Wystawy, do czasu jej opuszczenia przez osoby już się w niej znajdujące.
 11. Osoby małoletnie poniżej 12 roku życia mogą przebywać w strefie Wystawy wyłącznie pod opieką pełnoletniego opiekuna.
 12. Grupy szkolne oraz inne zorganizowane grupy młodzieży poniżej 18 roku życia, przez cały czas pobytu w strefie Wystawy powinny się znajdować pod opieką wyznaczonych opiekunów.
 13. Okrycia wierzchnie, parasole, a także duże torby i inny bagaż należy bezwzględnie pozostawić
  w szatni.
 14. Pracownik obsługi Wystawy ma prawo odmówić wstępu w strefę wystawy osobie, której zachowanie narusza postanowienia niniejszego Regulaminu, w szczególności osobie zachowującej się w sposób niekulturalny, naruszający ogólnie przyjęte normy zachowania w miejscach publicznych, a także osobie, co do której zachodzi uzasadnione podejrzenie, że znajduje się ona pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.
 15. W trakcie przebywania w strefie Wystawy zabrania się także:
 1. prowadzenia głośnych rozmów;
 2. korzystania z telefonów komórkowych, za wyjątkiem używania ich w celu utrwalenia dźwięku lub obrazu;
 3. używania urządzeń elektronicznych, mogących zakłócić odbiór wystawy, w szczególności urządzeń emitujących efekty dźwiękowe lub świetlne;
 4. dotykania eksponatów, przy których umieszczona została stosowna, zabraniająca tego informacja.
 1. W trakcie przebywania w strefie Wystawy należy bezwzględnie przestrzegać poleceń pracownika obsługi Wystawy, pracowników Ochrony, a także komunikatów umieszczonych
  przy poszczególnych eksponatach.
 2. W strefie Wystawy obowiązuje określony kierunek poruszania się.
 3. Pracownicy obsługi Wystawy udzielają wszelkich informacji dotyczących Wystawy
  i prezentowanych eksponatów, a także wyjaśniają zasady działania eksponatów, z którymi odwiedzający może wchodzić w interakcję.
 4. Odwiedzający Wystawę mogą skorzystać z aplikacji mobilnej na smartfony, stanowiącej przewodnik po strefie Wystawy.
 5. Strefa Wystawy jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się przed wejściem w strefę Wystawy.
 6. Opis prezentowanych eksponatów jest dostępny w języku Braille’a.
 7. Wszelkie naruszenia postanowień Regulaminu Kompleksu należy niezwłocznie przekazywać pracownikowi obsługi wystawy.
 8. W przypadku stwierdzenia zachowania wskazanego w ust.16, a także naruszenia ogólnych zasad przebywania w obiekcie, określonych w Rozdziale III Regulaminu Kompleksu, pracownik obsługi Wystawy ma prawo żądać natychmiastowego zaprzestania naruszania opisanych zasad.
  W przypadku braku podporządkowania się poleceniom pracownika obsługi, osoba dokonująca naruszenia zasad zostanie usunięta z Kompleksu, zgodnie z postanowieniami zawartymi
  w §2 Regulaminu.
 9. W przypadkach uzasadnionych bezpieczeństwem innych osób przebywających w strefie Wystawy oraz w celu weryfikacji przestrzegania zakazu wnoszenia określonych w niniejszym Regulaminie przedmiotów, pracownicy obsługi Wystawy oraz pracownicy ochrony są uprawnieni
  do poproszenia osoby wchodzącej w strefę Wystawy o okazanie zawartości toreb, plecaków, kieszeni odzieży, itp. W razie odmowy okazania wnoszonych rzeczy, osobie tej odmówione zostanie prawo wstępu do strefy Wystawy chyba, że wspomniane rzeczy pozostawi ona w szatni.